SFS 2017:493 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

170493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2009:946) med instruktion

för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

30 §

1

Lantmäteriet ska ta ut avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, inklusive de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighetsinfor-

mation,

3. uppdragsverksamhet, och
4. tjänsteexport.
Trots det som sägs i första stycket 1 och 2, ska Lantmäteriet inte ta ut avgif-

ter när information ur fastighetsregistret, registerkartan och samfällighetsför-
eningsregistret tillhandahålls elektroniskt till en statlig myndighet som inte är
ett affärsverk.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som av-

ses i första stycket.

Avgifterna som avses i första stycket 1 och 2 bestäms av Lantmäteriet så att

de totala avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för uttag och expedie-
ring samt bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och ut-
veckling av system, databaser och information. Avgifterna ska inte täcka
kostnader för sådant tillhandahållande som avses i andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:206.

SFS 2017:493

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017