SFS 2017:494 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

170494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2001:589) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följande

lydelse.

18 §

2

När uppgifter ur databasen lämnas ut för ändamål som avses i 1 kap.

4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skattever-
kets folkbokföringsverksamhet ska en avgift tas ut.

När uppgifter ur databasen lämnas ut i andra fall får en avgift tas ut.
Statliga myndigheter, med undantag för affärsverken, är fria från sådana

avgifter som avses i första och andra stycket när uppgifter ur databasen läm-
nas ut genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling.

Skatteverket fastställer avgifterna för att lämna ut uppgifter ur databasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2003:1024.

SFS 2017:494

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017