SFS 2017:495 Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

170495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska ha föl-
jande lydelse.

3. Föreskrifterna i 11 och 13 §§ ska inte tillämpas på mobil utrustning i

Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk under peri-
oden den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2017. �ldre föreskrif-
ter gäller för sådan utrustning under den perioden.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:495

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017