SFS 2017:498 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

170498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

Bilaga

3

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 2016:820 (jfr 2016:821).

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

51. Europeiska uni-
versitetsinstitutet

Företrädare för de
fördragsslutande sta-
terna och deras rådgi-
vare, företrädare för
Europeiska gemen-
skaperna, personal
vid institutet inklu-
sive familjemedlem-
mar och andra perso-
ner som är knutna till
institutet

Konventionen om grun-
dandet av ett europeiskt
universitetsinstitut av den
19 april 1972

52. �

�

�

53. Europeiska dom-
stolen för de mänsk-
liga rättigheterna

Domstolens leda-
möter, dess kansli-
chef och biträdande
kanslichef

Protokoll nr 6 den 5 mars
1996 till den allmänna
överenskommelsen om
Europarådets privilegier
och immunitet

SFS 2017:498

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:498

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)