SFS 2017:498 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

170498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NGNFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NGNFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NGNFLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NGNFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NGNFLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NGNFKA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1976:661) om immunitet och <br/>privilegier i vissa fall;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">immunitet och privilegier i vissa fall</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1994:717.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2016:820 (jfr 2016:821).</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Immunitet och/eller privilegier g�ller f�r f�ljande Till�mplig internationell </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft10">�verenskommelse</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Internationella organ</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10">Fysiska personer</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">51. Europeiska uni-<br/>versitetsinstitutet</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft18">F�retr�dare f�r de<br/>f�rdragsslutande sta-<br/>terna och deras r�dgi-<br/>vare, f�retr�dare f�r<br/>Europeiska gemen-<br/>skaperna, personal<br/>vid institutet inklu-<br/>sive familjemedlem-<br/>mar och andra perso-<br/>ner som �r knutna till<br/>institutet</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft18">Konventionen om grun-<br/>dandet av ett europeiskt<br/>universitetsinstitut av den<br/>19 april 1972</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">52.<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:708px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">53. Europeiska dom-<br/>stolen f�r de m�nsk-<br/>liga r�ttigheterna</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft18">Domstolens leda-<br/>m�ter, dess kansli-<br/>chef och bitr�dande<br/>kanslichef</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft18">Protokoll nr 6 den 5 mars<br/>1996 till den allm�nna<br/>�verenskommelsen om<br/>Europar�dets privilegier<br/>och immunitet</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:498</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:498</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ISABELLA L�VIN</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall

2 ska ha f�ljande lydelse.

Bilaga

3

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 2016:820 (jfr 2016:821).

Immunitet och/eller privilegier g�ller f�r f�ljande Till�mplig internationell

�verenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

51. Europeiska uni-
versitetsinstitutet

F�retr�dare f�r de
f�rdragsslutande sta-
terna och deras r�dgi-
vare, f�retr�dare f�r
Europeiska gemen-
skaperna, personal
vid institutet inklu-
sive familjemedlem-
mar och andra perso-
ner som �r knutna till
institutet

Konventionen om grun-
dandet av ett europeiskt
universitetsinstitut av den
19 april 1972

52. 

53. Europeiska dom-
stolen f�r de m�nsk-
liga r�ttigheterna

Domstolens leda-
m�ter, dess kansli-
chef och bitr�dande
kanslichef

Protokoll nr 6 den 5 mars
1996 till den allm�nna
�verenskommelsen om
Europar�dets privilegier
och immunitet

SFS 2017:498

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:498

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

;