SFS 2017:499 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brotts-

utredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister,
9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen

i fråga om beskattning,

10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgif-

ter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-

avtalet,

12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

konton, och

13. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på

skatteområdet.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

2 Senaste lydelse 2017:184.

SFS 2017:499

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:499

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)