SFS 2017:500 Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)

170500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (2010:361);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § polisdatalagen

(2010:361) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i före-

skrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det sär-
skilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av interna-
tionella överenskommelser. Om det i dessa författningar finns avvikande
bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:597.

SFS 2017:500

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017