SFS 2017:502 Lag om upphävande av lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

170502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2013:330) om
tystnadsplikt för anställda vid Europeiska
polisbyrån;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2013:330) om tystnadsplikt

för anställda vid Europeiska polisbyrån ska upphöra att gälla den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

SFS 2017:502

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017