SFS 2017:503 Lag om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:447)

170503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:447);

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § tullbrottsdatalagen

(2017:447) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrif-

ter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda
bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella
överenskommelser om polisiärt samarbete.

I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter

vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,
och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller
gjorts tillgängliga av

1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de författningar som anges i första och andra styckena finns avvi-

kande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.

SFS 2017:503

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017