SFS 2017:504 Förordning om internationellt polisiärt samarbete

170504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om internationellt polisiärt samarbete;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om polisiärt samarbete mellan

Sverige och andra stater.

Bestämmelserna i 2–8 kap. ansluter till lagen (2017:496) om internationellt

polisiärt samarbete. Bestämmelserna i 9 kap. kompletterar Eurodacförord-
ningen.

Uttryck i förordningen

2 §

I förordningen avses med

Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavta-

let av den 14 juni 1985,

avtalet med Danmark: avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungari-

ket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt sam-
arbete i Öresundsregionen,

Prümrådsbeslutet: rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett

fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet,

Atlasrådsbeslutet: rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om

förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlems-
staters särskilda insatsgrupper,

CBE-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413

av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informations-
utbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen,

VIS-rådsbeslutet: rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åt-

komst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för med-
lemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upp-
täcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

avtalet med USA: avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket

Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt sam-
arbete för att förebygga och bekämpa brottslighet, och

Eurodacförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av

SFS 2017:504

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:504

fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig
för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmed-
borgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förord-
ning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, i
den ursprungliga lydelsen.

2 kap. Operativt samarbete enligt Schengenkonventionen

1 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska sam-

råda med berörd åklagare eller annan undersökningsledare innan myndig-
heten fattar beslut om samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sve-
rige, om det pågår en förundersökning i Sverige som gäller den person som är
föremål för övervakningen.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen ska även sam-

råda med Försvarsmakten innan den beslutar om samtycke till gränsöverskri-
dande övervakning enligt 2 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt
polisiärt samarbete, om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller
statsluftfartyg. Motsvarande skyldighet gäller för Polismyndigheten inför
beslut om gränsöverskridande förföljande enligt 2 kap. 4 § samma lag, om de
utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen tar emot en anmälan om

gränsöverskridande övervakning enligt 2 kap. 2 § lagen om internationellt
polisiärt samarbete eller en begäran om gränsöverskridande förföljande enligt
2 kap. 5 § samma lag, ska myndigheten genast underrätta Försvarsmakten om
de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för till-

träde till svenskt territorium.

2 §

En svensk myndighet som är behörig enligt 2 kap. 12 § lagen

(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete får begära att utländska
tjänstemän som utfört gränsöverskridande övervakning eller förföljande ska
redovisa vad de har gjort under uppdraget. Myndigheten får också begära att
de utländska tjänstemännen ska inställa sig personligen vid myndigheten.

3 kap. Operativt samarbete enligt avtalet med Danmark

1 §

En begäran om bistånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2017:496) om internatio-

nellt polisiärt samarbete ska ställas till polisregion Syd vid Polismyndigheten.
Vid ingripanden enligt 3 kap. 2 § samma lag ska polisregion Syd underrättas.

4 kap. Operativt samarbete enligt Prümrådsbeslutet och
Atlasrådsbeslutet

Samarbete utomlands

1 §

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får lämna bistånd till en myn-

dighet i en annan stat enligt artikel 17 i Prümrådsbeslutet.

background image

3

SFS 2017:504

Biståndet kan bestå av inrättandet av gemensamma patruller eller genom-

förandet av andra gemensamma insatser där svenska tjänstemän deltar.

Polismyndigheten är svensk kontaktpunkt för framställningar om bistånd

enligt artikel 17 i Prümrådsbeslutet.

2 §

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska vid större eve-

nemang och liknande viktiga händelser, katastrofer och allvarliga olyckor
som har gränsöverskridande verkningar lämna bistånd till en myndighet i en
annan stat enligt artikel 18 i Prümrådsbeslutet.

Biståndet kan bestå av att
1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om situationen så snart

som möjligt och förmedla väsentlig information,

2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt territorium, och
3. på begäran av den stat där situationen uppstått sända tjänstemän och

nödvändig utrustning.

Svenska tjänstemän får inte tilldelas uppgifter som innebär myndighetsut-

övning när de tjänstgör i en annan stat enligt artikel 18 i Prümrådsbeslutet.

3 §

Bistånd enligt artiklarna 17 och 18 i Prümrådsbeslutet får lämnas för att

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla all-
män ordning och säkerhet.

Bistånd som består av att tjänstemän eller utrustning sänds till en annan stat

får endast lämnas om det ligger inom myndighetens ansvarsområde och myn-
digheten har möjlighet att lämna biståndet.

4 §

Polismyndigheten får lämna bistånd till en särskild insatsgrupp i en

annan stat enligt artikel 3 i Atlasrådsbeslutet.

Biståndet ska lämnas av en svensk särskild insatsgrupp och kan bestå av

utrustning, expertis eller genomförandet av operationer där svenska tjänste-
män agerar i en stödfunktion.

5 §

Bistånd enligt artikel 3 i Atlasrådsbeslutet får lämnas för att hantera en

krissituation.

Bistånd får endast lämnas om det ligger inom myndighetens ansvarsom-

råde och myndigheten har möjlighet att lämna biståndet.

6 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen

beslutar om det bistånd som ska lämnas av respektive myndighet enligt Prüm-
rådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet.

Polismyndigheten ska vara samordnande myndighet för biståndet, om det

inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara samordningsansvarig.

Samråd med Försvarsmakten inför samarbete i Sverige

7 §

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen ska samråda med Försvars-

makten innan den ingår en sådan överenskommelse som avses i 4 kap. 8 §
lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om utländska tjänste-
män ska använda statsfartyg eller statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för till-

träde till svenskt territorium.

background image

4

SFS 2017:504

Ytterligare föreskrifter

8 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna om operativt samarbete enligt Prümrådsbeslutet och Atlas-
rådsbeslutet. Om föreskrifterna rör Säkerhetspolisen, Tullverket eller Kustbe-
vakningen ska de ges tillfälle att yttra sig.

5 kap. Uppgiftsutbyte enligt Prümrådsbeslutet

Uppgiftsutbyte vid större evenemang

1 §

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska i samband med

större evenemang med gränsöverskridande verkningar på begäran av en myn-
dighet i en annan stat eller på eget initiativ, i syfte att förebygga, förhindra
eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och
säkerhet, enligt Prümrådsbeslutet lämna ut

1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har fått laga

kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta att personen kommer
att begå brott vid evenemanget eller utgöra hot mot den allmänna ordningen
och säkerheten vid det, eller

2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att

förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller hot mot den all-
männa ordningen och säkerheten vid evenemanget.

Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte skulle få läm-

nas ut till en svensk myndighet.

Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första stycket till

kontaktstället i den andra staten.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid uppgiftsutbyte vid större

evenemang enligt Prümrådsbeslutet.

2 §

När Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i samband

med större evenemang med gränsöverskridande verkningar begär uppgifter
från en myndighet i en annan stat enligt Prümrådsbeslutet, ska det svenska
kontaktstället översända begäran till kontaktstället i den andra staten.

Utbyte av dna-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter

3 §

Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de myn-

digheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska dna-re-
gister, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsättningar
som anges i 7 kap. 2 § första stycket samt 7 kap. 4 eller 6 § lagen (2017:496)
om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är
1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 § polisdatala-

gen (2010:361) när det gäller dna-register,

2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 § polisdatala-

gen när det gäller fingeravtrycksregister, och

3. Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och

Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av dna-profiler,

fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet.

background image

5

SFS 2017:504

4 §

Polismyndigheten ingår sådana överenskommelser om automatiska

jämförelser som anges i 7 kap. 1 § andra stycket och 2 § andra stycket lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

5 §

Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän

vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar och jämförelser enligt
7 kap. 2, 4 eller 6 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Underrättelse- och informationsskyldighet

6 §

Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts eller

tagits emot enligt Prümrådsbeslutet är felaktiga eller inte borde ha översänts,
ska det svenska kontaktstället snarast underrätta kontaktstället i den andra sta-
ten om det.

7 §

På begäran av kontaktstället i en stat som har översänt uppgifter enligt

Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället informera om behandlingen
av de mottagna uppgifterna och de resultat som har uppnåtts samt om behö-
riga tjänstemän enligt 5 §.

På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska det svenska kon-

taktstället, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter
som har registrerats enligt 9 eller 10 § med anledning av ett visst uppgiftsut-
byte. Det svenska kontaktstället ska även informera om behöriga tjänstemän
enligt 5 §.

Registreringsskyldighet

8 §

Utbyte av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet ska registreras enligt

9 eller 10 §.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och till-

godose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

9 §

Vid översändande och mottagande av personuppgifter enligt Prümråds-

beslutet ska det svenska kontaktstället, om inte annat anges i 10 §, registrera

1. skälet till att uppgifterna har översänts eller tagits emot,
2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
3. datum för översändandet eller mottagandet,
4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
5. namn eller beteckning på det organ som uppgifterna har hämtats från.

10 §

Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 7 kap. 1–4 eller

6 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska
kontaktstället registrera

1. om sökningen eller jämförelsen har lett till en träff eller inte,
2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översän-

dandet eller mottagandet,

4. namn eller beteckning på det organ som utfört sökningen eller jämförel-

sen, och

5. namn eller beteckning på det organ som administrerar databasen.

background image

6

SFS 2017:504

Vid sökning eller jämförelse med stöd av 7 kap. 2, 4 eller 6 § lagen om

internationellt polisiärt samarbete i ett register som förs av en annan stat ska
kontaktstället även registrera vilka uppgifter som har använts vid sökningen
eller jämförelsen, syftet med åtgärden och vilken tjänsteman som beslutade
att den skulle utföras.

Gallring, spärrning och särskild upplysning

11 §

Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt Prümråds-

beslutet ska gallras om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts
eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot kor-

rekt ska gallras när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre
kan uppnås. Uppgifter som har översänts från en annan stat i samband med ett
större evenemang med gränsöverskridande verkningar ska gallras senast ett år
från det att uppgifterna togs emot.

12 §

I stället för att gallra personuppgifter enligt 11 § ska uppgifterna spär-

ras, om det finns skäl att anta att gallring skulle innebära skada för den person
som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får
behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade gallring.

13 §

Om en person bestrider att personuppgifter enligt 11 § som rör honom

eller henne är korrekta och uppgifternas korrekthet inte kan fastställas, ska det
framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt. En sådan mar-
kering begränsar inte den framtida behandlingen av uppgifterna.

Markeringen får avlägsnas av den personuppgiftsansvarige endast efter

medgivande av den som uppgiften rör eller efter beslut av tillsynsmyndig-
heten.

14 §

Uppgifter som har registrerats enligt 9 eller 10 § ska gallras två år efter

registreringen.

15 §

Dna-profiler eller fingeravtryck som ett utländskt kontaktställe har

använt när det sökt eller jämfört uppgifter i svenska dna- eller fingeravtrycks-
register enligt 7 kap. 1 eller 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt
samarbete ska utplånas när sökningen besvarats eller jämförelsen avslutats,
om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 10 §.

Tillsyn

16 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personupp-

gifter enligt Prümrådsbeslutet och ska på eget initiativ eller på uppmaning av
en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av behandlingen.
Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader och därefter gall-
ras.

17 §

Datainspektionen får av en myndighet i en annan stat, som har behand-

lat personuppgifter som härrör från Sverige enligt Prümrådsbeslutet, begära
att få ta del av de uppgifter om uppgiftsutbytet som har registrerats.

background image

7

SFS 2017:504

Datainspektionen får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att

genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av person-
uppgifter som härrör från Sverige och som görs enligt Prümrådsbeslutet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Datainspektionen informera

om behöriga tjänstemän enligt 5 §.

Överklagande

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgiftsan-
svariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt 13 §
andra stycket får dock inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

19 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna om uppgiftsutbyte enligt Prümrådsbeslutet. Om föreskrif-
terna rör Transportstyrelsen ska den ges tillfälle att yttra sig.

6 kap. Uppgiftsutbyte enligt CBE-direktivet

Utbyte av fordonsuppgifter

1 §

Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten enligt CBE-

direktivet med att söka uppgifter i utländska fordonsregister enligt de förut-
sättningar som anges i 8 kap. 2 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt
samarbete.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt CBE-direktivet.

2 §

Det svenska kontaktstället ska föra en förteckning över de tjänstemän

vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 8 kap. 2 § lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Underrättelse- och informationsskyldighet

3 §

Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts eller

tagits emot enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde ha översänts,
ska det svenska kontaktstället snarast underrätta kontaktstället i den andra sta-
ten om det.

4 §

På begäran av kontaktstället i en stat som har översänt uppgifter enligt

CBE-direktivet ska det svenska kontaktstället informera om behandlingen av
de mottagna uppgifterna och de resultat som har uppnåtts samt om behöriga
tjänstemän enligt 2 §.

På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska det svenska kon-

taktstället, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter
som har registrerats enligt 5 § med anledning av ett visst uppgiftsutbyte. Det
svenska kontaktstället ska även informera om behöriga tjänstemän enligt 2 §.

background image

8

SFS 2017:504

Registreringsskyldighet

5 §

Vid översändande och mottagande av uppgifter enligt 8 kap. 2 § lagen

(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska det svenska kontaktstäl-
let registrera

1. om sökningen har lett till en träff eller inte,
2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översän-

dandet eller mottagandet,

4. namn eller beteckning på det organ som utfört sökningen, och
5. namn eller beteckning på det organ som administrerar databasen.
Vid sökning med stöd av 8 kap. 2 § lagen om internationellt polisiärt sam-

arbete i ett register som förs av en annan stat ska kontaktstället även registrera
vilka uppgifter som har använts vid sökningen, syftet med åtgärden och vil-
ken tjänsteman som beslutade att den skulle utföras.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och till-

godose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

Gallring, spärrning och särskild upplysning

6 §

Personuppgifter som har översänts från en annan stat enligt CBE-direk-

tivet ska gallras om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha översänts eller
tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot kor-

rekt ska gallras när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte längre
kan uppnås.

7 §

I stället för att gallra personuppgifter enligt 6 § ska uppgifterna spärras,

om det finns skäl att anta att gallring skulle innebära skada för den person
som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får
behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade gallring.

8 §

Om en person bestrider att personuppgifter enligt 6 § som rör honom

eller henne är korrekta och uppgifternas korrekthet inte kan fastställas, ska det
framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt. En sådan mar-
kering begränsar inte den framtida behandlingen av uppgifterna.

Markeringen får avlägsnas av den personuppgiftsansvarige endast efter

medgivande av den som uppgiften rör eller efter beslut av tillsynsmyndig-
heten.

9 §

Uppgifter som har registrerats enligt 5 § ska gallras två år efter registre-

ringen.

Tillsyn

10 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personupp-

gifter enligt CBE-direktivet och ska på eget initiativ eller på uppmaning av en
dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av behandlingen.
Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader och därefter gall-
ras.

background image

9

SFS 2017:504

11 §

Datainspektionen får av en myndighet i en annan stat, som har behand-

lat personuppgifter som härrör från Sverige enligt CBE-direktivet, begära att
få ta del av de uppgifter om uppgiftsutbytet som har registrerats.

Datainspektionen får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att

genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av person-
uppgifter som härrör från Sverige och som görs enligt CBE-direktivet.

Det svenska kontaktstället ska på begäran av Datainspektionen informera

om behöriga tjänstemän enligt 2 §.

Överklagande

12 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personuppgifts-
ansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut enligt
8 § andra stycket får dock inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

13 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna om uppgiftsutbyte enligt CBE-direktivet. Om föreskrifterna
rör Transportstyrelsen ska den ges tillfälle att yttra sig.

7 kap. Uppgiftsutbyte enligt VIS-rådsbeslutet

Sökning

1 §

Myndigheter som är behöriga att begära sökning i informationssystemet

för viseringar (VIS) enligt 9 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt
polisiärt samarbete är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndig-
heten i den polisverksamhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och
Kustbevakningen.

Polismyndigheten är central åtkomstpunkt enligt VIS-rådsbeslutet.
Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges

i första stycket är behöriga att framställa en begäran om sökning.

2 §

En begäran om sökning från en myndighet som anges i 1 § första

stycket ska vara motiverad och skriftlig och ges in till den centrala åtkomst-
punkten. Den centrala åtkomstpunkten ska kontrollera att de villkor som
anges i 9 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete är
uppfyllda innan den gör en sökning.

I brådskande fall får en begäran om sökning framställas muntligen. Den

centrala åtkomstpunkten får i ett sådant fall göra en sökning i VIS utan att
först kontrollera att de villkor som anges i 9 kap. 1 § lagen om internationellt
polisiärt samarbete är uppfyllda. Kontrollen ska i så fall utföras så snart som
möjligt efter sökningen.

3 §

Även utländska myndigheter som avses i artikel 6 i VIS-rådsbeslutet är

behöriga att begära sökning i VIS enligt 9 kap. 1 § lagen (2017:496) om inter-
nationellt polisiärt samarbete.

En myndighet som anges i 1 § första stycket och som tagit emot en begäran

om sökning från en utländsk myndighet ska vidarebefordra begäran till den

background image

10

SFS 2017:504

centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten ska också i dessa fall
kontrollera att de villkor som anges i 9 kap. 1 § lagen om internationellt
polisiärt samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning.

4 §

Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de

tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 9 kap.
1 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de

enheter som anges i 1 § tredje stycket.

De myndigheter som anges i 1 § första stycket ska löpande föra en förteck-

ning över de tjänstemän vid respektive myndighet som är behöriga att begära
sökningar i VIS.

Underrättelse- och informationsskyldighet

5 §

Den myndighet som överför eller tillgängliggör personuppgifter för

tredjeland eller en internationell organisation enligt 9 kap. 4 § lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska underrätta den centrala
åtkomstpunkten om det. Den centrala åtkomstpunkten ska registrera över-
föringen eller tillgängliggörandet.

6 §

Personuppgifter som har hämtats från VIS och som lagts in i systemet

av en annan stat, får inte lämnas ut till den uppgifterna rör innan den stat som
lagt in uppgifterna har beretts tillfälle att ange sin inställning till utlämnandet.

7 §

Om någon begär hos en myndighet som anges i 1 § första stycket att

oriktiga uppgifter om honom eller henne ska rättas eller att olagligt lagrade
uppgifter om honom eller henne ska gallras, ska myndigheten underrätta vise-
ringsmyndigheten i den stat som har lagt in uppgifterna i systemet. Detsamma
gäller om myndigheten på annat sätt får vetskap om att uppgifter som behand-
las i VIS är oriktiga.

8 §

Den som har begärt en åtgärd enligt 7 § ska inom två månader informe-

ras om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av begäran och inom
tre månader informeras om vad begäran har lett fram till.

Registreringsskyldighet

9 §

Vid sökning i VIS ska den centrala åtkomstpunkten registrera

1. ändamålet med sökningen och typen av brott,
2. ärendenummer,
3. datum och tidpunkt för åtkomsten,
4. om förfarandet i 2 § andra stycket tillämpades,
5. vilka uppgifter som användes vid sökningen,
6. vilka sökbegrepp som användes vid sökningen, och
7. vem som begärde sökningen och vem som utförde den.
Registrerade uppgifter som utgör personuppgifter får behandlas endast för

att övervaka att behandlingen av personuppgifter är lagenlig och för att i
övrigt tillgodose skyddet av personuppgifter.

background image

11

SFS 2017:504

Gallring

10 §

Uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av

en annan stat ska gallras när uppgifterna inte längre behövs för något av de
ändamål som anges i 9 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt
samarbete.

11 §

Uppgifter som har registrerats enligt 5 eller 9 § ska gallras ett år efter

registreringen.

Tillsyn

12 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personupp-

gifter enligt VIS-rådsbeslutet.

Ytterligare föreskrifter

13 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna om uppgiftsutbyte enligt VIS-rådsbeslutet.

8 kap. Uppgiftsutbyte enligt avtalet med USA

Utbyte av fingeravtryck

1 §

Ett svenskt kontaktställe ska bistå den egna myndigheten och de övriga

myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i amerikanska
fingeravtrycksregister enligt de förutsättningar som anges i 10 kap. 2 § lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som är behöriga att begära sökning är Polismyndigheten,

Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten i den polisverksamhet som bedrivs
vid myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt avtalet med USA.

Utbyte av ytterligare uppgifter

2 §

Om ett amerikanskt kontaktställe efter en sökning enligt 10 kap. 1 §

lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ansöker hos det
svenska kontaktstället om att få ut övriga tillgängliga personuppgifter och
ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket, får det svenska
kontaktstället lämna ut uppgifter till det amerikanska kontaktstället endast om
det finns förutsättningar enligt 2 kap. 15 § första stycket polisdatalagen
(2010:361) och 33–35 §§ personuppgiftslagen (1998:204).

3 §

Om det svenska kontaktstället vid en sökning enligt 10 kap. 2 § lagen

(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete konstaterar att det sökta
fingeravtrycket stämmer överens med ett avtryck i ett amerikanskt fingerav-
trycksregister, kan den myndighet som begärt sökningen ansöka om att få ut
övriga tillgängliga personuppgifter och ytterligare information med anknyt-
ning till fingeravtrycket.

Det svenska kontaktstället ska översända ansökan till ett amerikanskt kon-

taktställe.

background image

12

SFS 2017:504

Spontant uppgiftslämnande

4 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten i den polis-

verksamhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och Kustbevakningen
får i enskilda fall, utan särskild begäran, lämna ut personuppgifter till ett ame-
rikanskt kontaktställe enligt avtalet med USA, om särskilda omständigheter
ger anledning att anta att den person som uppgifterna rör kommer att begå
eller har begått brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i
mer än ett år. Om det bedöms vara nödvändigt för att förebygga, förhindra
eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda ett sådant brott, får även
andra uppgifter än personuppgifter lämnas ut.

Uppgifter enligt första stycket får endast lämnas ut om det finns förutsätt-

ningar enligt 2 kap. 15 § första stycket polisdatalagen (2010:361) och 33–
35 §§ personuppgiftslagen (1998:204).

Det svenska kontaktstället ska översända uppgifterna till ett amerikanskt

kontaktställe.

Underrättelse- och informationsskyldighet

5 §

Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts eller

tagits emot enligt avtalet med USA är felaktiga eller inte borde ha översänts,
ska det svenska kontaktstället snarast underrätta ett amerikanskt kontaktställe
om det.

6 §

På begäran av ett amerikanskt kontaktställe ska det svenska kontaktstäl-

let informera om behandlingen av de mottagna uppgifterna och de resultat
som har uppnåtts.

Registreringsskyldighet

7 §

Vid översändande och mottagande av personuppgifter enligt avtalet

med USA ska det svenska kontaktstället registrera

1. information om de översända eller mottagna uppgifterna,
2. datum för översändandet eller mottagandet, och
3. information om vilka andra myndigheter som har tagit emot uppgifterna.

Gallring och spärrning

8 §

Personuppgifter som har översänts från ett amerikanskt kontaktställe

enligt avtalet med USA ska gallras om uppgifterna är felaktiga eller inte
borde ha översänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

I stället för att gallra personuppgifter enligt första stycket ska uppgifterna

spärras, om det finns skäl att anta att gallring skulle innebära skada för den
person som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast
får behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade gallring.

9 §

Personuppgifter som har översänts och tagits emot korrekt ska gallras

när syftet med översändandet eller vidarebehandlingen har uppnåtts eller inte
längre kan uppnås.

background image

13

SFS 2017:504

10 §

Uppgifter som har registrerats enligt 7 § ska gallras två år efter regist-

reringen.

11 §

Fingeravtryck som ett amerikanskt kontaktställe har använt när det har

sökt eller jämfört uppgifter i svenska fingeravtrycksregister enligt 10 kap. 1 §
lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska utplånas när sök-
ningen har besvarats eller jämförelsen avslutats, om uppgifterna inte behövs
för registrering enligt 7 §.

Tillsyn

12 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personupp-

gifter enligt avtalet med USA och ska på eget initiativ utföra kontroller av
behandlingen.

Ytterligare föreskrifter

13 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna om uppgiftsutbyte enligt avtalet med USA.

9 kap. Uppgiftsutbyte enligt Eurodacförordningen

Sökning

1 §

Myndigheter som är behöriga att göra framställningar enligt Eurodac-

förordningen om jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande
ändamål är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten i den
polisverksamhet som bedrivs vid myndigheten, Tullverket och Kustbevak-
ningen.

Polismyndigheten är kontrollmyndighet enligt Eurodacförordningen.
Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges

i första stycket är behöriga att framställa en begäran om jämförelse. Kontroll-
myndigheten ska löpande föra en förteckning över enheterna.

Registreringsskyldighet

2 §

Vid framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter ska kontroll-

myndigheten registrera de uppgifter som framgår av artikel 36 i Eurodacför-
ordningen.

Ytterligare föreskrifter

3 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av

bestämmelserna i Eurodacförordningen om tillgång till uppgifter i Eurodac
för brottsbekämpande ändamål.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:705) om internatio-

nellt polisiärt samarbete.

background image

14

SFS 2017:504

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)