SFS 2017:505 Förordning om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

170505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd
till införsel av vissa farliga föremål;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1990:415) om tillstånd till

införsel av vissa farliga föremål ska ha följande lydelse.

4 §

1

I fråga om föremål som omfattas av denna förordning ska i tillämpliga

delar det gälla som föreskrivs om skjutvapen i 1 kap. 8 §, 1 a kap. 7 §, 2 kap.
11 §, 12 § andra meningen, 14 och 15 §§, 10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 2 §
f vapenlagen (1996:67) och 2 kap. 2 § första stycket 1, 6 och 11 §§, 3 kap. 1 §
första stycket och 2 § samt 4 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70).

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1142.

SFS 2017:505

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017