SFS 2017:506 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

170506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § tillträdesförordningen (1992:118) ska ha föl-

jande lydelse.

4 §

1

Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska stats-

fartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för utländska
militära fordon.

Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är i nöd

eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.

Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg

eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som används av
utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför

1. polisuppgifter med stöd av 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internatio-

nellt polisiärt samarbete, eller

2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om inter-

nationellt tullsamarbete.

Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta Försvars-

makten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 § och 4 kap. 7 § för-
ordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete och i 4 § förord-
ningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:707.

SFS 2017:506

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017