SFS 2017:507 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

170507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PDBGCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PDBGCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PDBGCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PDBGCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PDBGCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PDBGBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1992:1303) om <br/>krigsmateriel;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 a och 15 a �� f�rordningen (1992:1303) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">krigsmateriel</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd enligt 6 � f�rsta stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">beh�vs inte n�r det g�ller utf�rsel av krigsmateriel ur landet eller l�mnande av<br/>tekniskt bist�nd utanf�r landet till ett annat EES-land, om</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. krigsmaterielen eller det tekniska bist�ndet redan omfattas av ett �verf�-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ringstillst�nd som har meddelats av ett annat EES-land �n Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. materielen eller bist�ndet endast transiteras genom Sverige.<br/>Tillst�nd enligt 6 � f�rsta stycket lagen om krigsmateriel beh�vs inte heller</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">n�r det g�ller utf�rsel av krigsmateriel ur landet till ett annat EES-land, om<br/>den som f�r ut krigsmaterielen �r</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Polismyndigheten, S�kerhetspolisen eller Kustbevakningen, och materi-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">elen ska anv�ndas vid tillf�llig tj�nstg�ring utomlands och d�refter �terinf�ras<br/>i den utstr�ckning den inte f�rbrukas, eller</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett utl�ndskt organ, och materielen f�rts in till landet f�r att anv�ndas vid</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tillf�llig tj�nstg�ring enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamar-<br/>bete, lagen (2017:496) om internationellt polisi�rt samarbete eller Europapar-<br/>lamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016<br/>om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om �ndring av Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och upph�vande av Europapar-<br/>lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007, r�dets f�rordning (EG) nr<br/>2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lan enligt 15 � f�rsta stycket beh�ver inte g�ras, om utf�rseln</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt vad som anges i utf�rseltillst�ndet avser</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. materiel som f�rs ut f�r reparation, �versyn eller n�gon annan liknande</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rd och som ska �terinf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. materiel som efter reparation, �versyn eller n�gon annan liknande �tg�rd</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�ter f�rs ut, </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. materiel som f�rs ut f�r demonstration, l�n eller bearbetning och som</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska �terinf�ras, i den utstr�ckning den inte f�rbrukas, </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 1997:690.</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2011:850.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2016:290.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:507</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:507</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">4. materiel som efter demonstration, l�n eller bearbetning �ter f�rs ut, eller <br/>5. materiel som f�rs ut efter utbyte eller �ters�nds efter reklamation eller</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">felleverans eller av n�got annat liknande sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Anm�lan enligt 15 � f�rsta stycket beh�ver inte heller g�ras, om utf�rseln</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">omfattas av f�reskrifterna i 4 a � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 15 � tredje stycket och 15 a � f�rsta och andra styckena</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">inneb�r inget undantag fr�n deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamen-<br/>tets och r�dets f�rordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fast-<br/>st�llande av en tullkodex f�r unionen eller fr�n anm�lningsskyldigheten enligt<br/>lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett<br/>annat land inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Johan Danelius<br/>(Utrikesdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att 4 a och 15 a �� f�rordningen (1992:1303) om

krigsmateriel

1 ska ha f�ljande lydelse.

4 a �

2

Tillst�nd enligt 6 � f�rsta stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel

beh�vs inte n�r det g�ller utf�rsel av krigsmateriel ur landet eller l�mnande av
tekniskt bist�nd utanf�r landet till ett annat EES-land, om

1. krigsmaterielen eller det tekniska bist�ndet redan omfattas av ett �verf�-

ringstillst�nd som har meddelats av ett annat EES-land �n Sverige, och

2. materielen eller bist�ndet endast transiteras genom Sverige.
Tillst�nd enligt 6 � f�rsta stycket lagen om krigsmateriel beh�vs inte heller

n�r det g�ller utf�rsel av krigsmateriel ur landet till ett annat EES-land, om
den som f�r ut krigsmaterielen �r

1. Polismyndigheten, S�kerhetspolisen eller Kustbevakningen, och materi-

elen ska anv�ndas vid tillf�llig tj�nstg�ring utomlands och d�refter �terinf�ras
i den utstr�ckning den inte f�rbrukas, eller

2. ett utl�ndskt organ, och materielen f�rts in till landet f�r att anv�ndas vid

tillf�llig tj�nstg�ring enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamar-
bete, lagen (2017:496) om internationellt polisi�rt samarbete eller Europapar-
lamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016
om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om �ndring av Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och upph�vande av Europapar-
lamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007, r�dets f�rordning (EG) nr
2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG.

15 a �

3

Anm�lan enligt 15 � f�rsta stycket beh�ver inte g�ras, om utf�rseln

enligt vad som anges i utf�rseltillst�ndet avser

1. materiel som f�rs ut f�r reparation, �versyn eller n�gon annan liknande

�tg�rd och som ska �terinf�ras,

2. materiel som efter reparation, �versyn eller n�gon annan liknande �tg�rd

�ter f�rs ut,

3. materiel som f�rs ut f�r demonstration, l�n eller bearbetning och som

ska �terinf�ras, i den utstr�ckning den inte f�rbrukas,

1 F�rordningen omtryckt 1997:690.

2 Senaste lydelse 2011:850.

3 Senaste lydelse 2016:290.

SFS 2017:507

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:507

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. materiel som efter demonstration, l�n eller bearbetning �ter f�rs ut, eller
5. materiel som f�rs ut efter utbyte eller �ters�nds efter reklamation eller

felleverans eller av n�got annat liknande sk�l.

Anm�lan enligt 15 � f�rsta stycket beh�ver inte heller g�ras, om utf�rseln

omfattas av f�reskrifterna i 4 a � andra stycket.

Best�mmelserna i 15 � tredje stycket och 15 a � f�rsta och andra styckena

inneb�r inget undantag fr�n deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamen-
tets och r�dets f�rordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fast-
st�llande av en tullkodex f�r unionen eller fr�n anm�lningsskyldigheten enligt
lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett
annat land inom Europeiska unionen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)

;