SFS 2017:507 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

170507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 a och 15 a §§ förordningen (1992:1303) om

krigsmateriel

1 ska ha följande lydelse.

4 a §

2

Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen (1992:1300) om krigsmateriel

behövs inte när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet eller lämnande av
tekniskt bistånd utanför landet till ett annat EES-land, om

1. krigsmaterielen eller det tekniska biståndet redan omfattas av ett överfö-

ringstillstånd som har meddelats av ett annat EES-land än Sverige, och

2. materielen eller biståndet endast transiteras genom Sverige.
Tillstånd enligt 6 § första stycket lagen om krigsmateriel behövs inte heller

när det gäller utförsel av krigsmateriel ur landet till ett annat EES-land, om
den som för ut krigsmaterielen är

1. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Kustbevakningen, och materi-

elen ska användas vid tillfällig tjänstgöring utomlands och därefter återinföras
i den utsträckning den inte förbrukas, eller

2. ett utländskt organ, och materielen förts in till landet för att användas vid

tillfällig tjänstgöring enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamar-
bete, lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete eller Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016
om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr
2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG.

15 a §

3

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte göras, om utförseln

enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

1. materiel som förs ut för reparation, översyn eller någon annan liknande

åtgärd och som ska återinföras,

2. materiel som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd

åter förs ut,

3. materiel som förs ut för demonstration, lån eller bearbetning och som

ska återinföras, i den utsträckning den inte förbrukas,

1 Förordningen omtryckt 1997:690.

2 Senaste lydelse 2011:850.

3 Senaste lydelse 2016:290.

SFS 2017:507

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:507

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. materiel som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, eller
5. materiel som förs ut efter utbyte eller återsänds efter reklamation eller

felleverans eller av något annat liknande skäl.

Anmälan enligt 15 § första stycket behöver inte heller göras, om utförseln

omfattas av föreskrifterna i 4 a § andra stycket.

Bestämmelserna i 15 § tredje stycket och 15 a § första och andra styckena

innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fast-
ställande av en tullkodex för unionen eller från anmälningsskyldigheten enligt
lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett
annat land inom Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johan Danelius
(Utrikesdepartementet)