SFS 2017:508 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

170508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301) om
handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning

av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

� 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,
� 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 23 § datalagen (1973:289),
� 48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om

behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverk-
samhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrät-
telse- och utvecklingsverksamhet,

� lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-

åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

� 5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om

anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att
meddela beslut,

� 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

substanser,

� 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller
� 44 § kameraövervakningslagen (2013:460).
Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett

påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1 eller 2 §

skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med

stöd av 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

1 Senaste lydelse 2013:462.

SFS 2017:508

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:508

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)