SFS 2017:509 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

170509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vapenförordningen (1996:70);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § vapenförordningen (1996:70) ska ha

följande lydelse.

4 kap.

4 §

1

Företrädare för en annan stats myndighet som tillfälligt tjänstgör i Sve-

rige enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller lagen
(2017:496) om internationellt polisiärt samarbete undantas enligt 11 kap.
1 § f vapenlagen (1996:67) från lagens bestämmelser om skjutvapen och
ammunition.

Första stycket gäller också den som tillfälligt tjänstgör i Sverige enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 septem-
ber 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förord-
ning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:142.

SFS 2017:509

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017