SFS 2017:510 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

170510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

1

Det som sägs om utryckningsfordon i denna förordning ska även gälla

fordon som används vid utförande av uppgifter enligt 2 kap. 4 och 5 §§,
3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt
samarbete. Det som sägs om föreskrivna larmanordningar ska då i stället avse
motsvarande anordningar som fordonet är försett med.

Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfordon

eller motsvarande i registreringslandet.

Bestämmelser om undantag som enligt 11 kap. gäller för polismän eller för

förare av fordon som används i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens
spaningsverksamhet ska tillämpas också för utländska tjänstemän som utför
uppgifter enligt 4 kap. lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:456.

SFS 2017:510

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017