SFS 2017:511 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

170511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 5 f § och 6 kap. 13 § förordningen

(2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 f §

1

I 5 kap. 16 och 17 §§ samt 6 kap. 10 och 11 §§ förordningen

(2017:504) om internationellt polisiärt samarbete finns bestämmelser om till-
syn över behandling av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet eller CBE-
direktivet.

6 kap.

13 §

2

Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill

ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill

vara försett med nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registre-
rat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver

som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa
stater.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fordon som används

vid samarbete enligt 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisi-
ärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av
danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen
över �resund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999
mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering
om polisiärt samarbete i �resundsregionen.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

1 Senaste lydelse 2014:128.

2 Senaste lydelse 2002:945.

SFS 2017:511

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:511

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)