SFS 2017:512 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

170512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska införas en ny paragraf, 3 c §, av följande lydelse.

3 c §

Myndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter

enligt avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges
regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för
att förebygga och bekämpa brottslighet och fullgör de förpliktelser som
nämns i 8 kap. 12 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt sam-
arbete.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:512

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017