SFS 2017:513 Förordning om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

170513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1396) om
förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande
myndigheter i Europeiska unionen;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2008:1396) om förenklat

uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen
ska ha följande lydelse.

11 §

I 4 kap. 2 § lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete och

6 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete finns
bestämmelser om skyldighet för en myndighet att följa villkor som begränsar
möjligheten att utnyttja en uppgift.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:513

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017