SFS 2017:514 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

170514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga

och explosiva varor ska ha följande lydelse.

13 §

1

En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor behöver inte ha tillstånd till sådan hantering av brandfarliga
och explosiva varor som sker som ett led i tillsynen. Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd till hantering av explosiva varor.

Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd till sådan hante-

ring av explosiva varor som sker i samband med beslag av sådana varor.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forsknings-

institut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd endast för

1. tillverkning av explosiva varor,
2. sådan översyn av ammunition som från risksynpunkt är jämförbar med

tillverkning,

3. förvaring av explosiva varor på fasta platser, och
4. hantering av brandfarliga varor utom vid fältmässig övning.
En utländsk myndighet behöver inte ha tillstånd till hantering eller över-

föring av explosiva varor vid samarbete enligt 4 kap. lagen (2017:496) om
internationellt polisiärt samarbete.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1229.

SFS 2017:514

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017