SFS 2017:515 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

170515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AAGHAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AAGHAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AAGHAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AAGHAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:AAGHDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:AAGHAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:AAGGPH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2014:1102) med <br/>instruktion f�r Polismyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2014:1102) med in-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">struktion f�r Polismyndigheten ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft15">Ida Wettervik<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:515</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft16">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:515</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilag</i>a</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft23">1</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Polismyndigheten ska uppr�tth�lla funktionen att vara </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisationen Inter-</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">pol och f�r den Europeiska unionens byr� f�r samarbete inom brottsbek�mp-<br/>ning (Europol), </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�reskrivs i</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�rfalskning av<br/>den 20 april 1929 (S� 2001:6), </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">3. nationell kontaktpunkt <br/>a) enligt F�renta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och han-<br/>del med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till F�renta<br/>nationernas konvention mot gr�ns�verskridande organiserad brottslighet, </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) f�r att skicka och ta emot s�dan information som avses i artikel 7 i F�r-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">enta nationernas konvention den 13 april 2005 f�r bek�mpande av nukle�r<br/>terrorism, och </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) f�r att ta emot och besvara framst�llningar om hj�lp enligt artikel 8 bis 4</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">i F�renta nationernas konvention den 10 mars 1988 f�r bek�mpande av brott<br/>mot sj�fartens s�kerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005, </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. a) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS)</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">genom Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS enligt<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1987/2006 av den<br/>20 december 2006 och r�dets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om<br/>inr�ttande, drift och anv�ndning av andra generationen av Schengens infor-<br/>mationssystem (SIS II),</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och<br/>underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europeiska<br/>unionens medlemsstater, </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut 2007/</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas<br/>kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och identifiera vin-<br/>ning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">d) nationell kontaktpunkt f�r Europeiska gr�ns- och kustbevakningsbyr�n</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">enligt artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624<br/>av den 14 september 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om<br/>�ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och<br/>upph�vande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007,<br/>r�dets f�rordning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG,</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">e) nationell kontaktpunkt f�r CEPOL enligt artikel 14 i r�dets beslut 2005/</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">681/RIF av den 20 september 2005 om inr�ttande av Europeiska polisakade-<br/>min (CEPOL) och om upph�vande av beslut 2000/820/RIF, </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">f) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-<br/>arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brottslig-<br/>het (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�rfr�g-<br/>ningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2017:255.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:515</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">g) kontaktpunkt f�r framst�llningar om inr�ttande av gemensamma patrul-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">ler eller genomf�rande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i<br/>Pr�mr�dsbeslutet,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">h) central �tkomstpunkt enligt artikel 3.3 i r�dets beslut 2008/633/RIF av</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">den 23 juni 2008 om �tkomst till informationssystemet f�r viseringar (VIS)<br/>f�r s�kningar f�r medlemsstaternas utsedda myndigheter och f�r Europol i<br/>syfte att f�rhindra, uppt�cka och utreda terroristbrott och andra grova brott, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-<br/>tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-<br/>gifternas inneh�ll,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">j) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">mentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underl�t-<br/>tande av gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhetsrelaterade<br/>brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom n�r det g�ller att<br/>automatiskt besvara f�rfr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kon-<br/>taktst�llen,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-<br/>system och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2005/222/RIF, </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">l) nationell samordningscentral f�r informationsutbyte och samarbete</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1052/2013 av den<br/>22 oktober 2013 om inr�ttande av ett europeiskt gr�ns�vervakningssystem<br/>(Eurosur), och </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och r�dets f�r-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">ordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inr�ttande av Eurodac f�r<br/>j�mf�relse av fingeravtryck f�r en effektiv till�mpning av f�rordning (EU) nr<br/>604/2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken medlemsstat som<br/>�r ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd som en tredje-<br/>landsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon medlemsstat<br/>och f�r n�r medlemsstaternas brottsbek�mpande myndigheter beg�r j�mf�rel-<br/>ser med Eurodacuppgifter f�r brottsbek�mpande �ndam�l, samt om �ndring<br/>av f�rordning (EU) nr 1077/2011 om inr�ttande av en Europeisk byr� f�r den<br/>operativa f�rvaltningen av stora it-system inom omr�det frihet, s�kerhet och<br/>r�ttvisa,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. beh�rig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektio-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">ner p� plats av Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kontroller och<br/>inspektioner avseende fonden f�r inre s�kerhet, och</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt avtalet av den</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas f�r-<br/>enta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r att f�rebygga och bek�mpa<br/>brottslighet.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2014:1102) med
instruktion f�r Polismyndigheten;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att bilagan till f�rordningen (2014:1102) med in-

struktion f�r Polismyndigheten ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:515

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:515

Bilaga

1

Polismyndigheten ska uppr�tth�lla funktionen att vara

1. nationell enhet f�r den internationella kriminalpolisorganisationen Inter-

pol och f�r den Europeiska unionens byr� f�r samarbete inom brottsbek�mp-
ning (Europol),

2. s�dan centralbyr� n�r det g�ller penningf�rfalskning som f�reskrivs i

den internationella konventionen f�r bek�mpande av penningf�rfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt F�renta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalf�rsamlingen, till�ggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och han-
del med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till F�renta
nationernas konvention mot gr�ns�verskridande organiserad brottslighet,

b) f�r att skicka och ta emot s�dan information som avses i artikel 7 i F�r-

enta nationernas konvention den 13 april 2005 f�r bek�mpande av nukle�r
terrorism, och

c) f�r att ta emot och besvara framst�llningar om hj�lp enligt artikel 8 bis 4

i F�renta nationernas konvention den 10 mars 1988 f�r bek�mpande av brott
mot sj�fartens s�kerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a) nationell kontaktpunkt f�r Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig f�r den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1987/2006 av den
20 december 2006 och r�dets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om
inr�ttande, drift och anv�ndning av andra generationen av Schengens infor-
mationssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i br�dskande fall f�r framst�llningar enligt r�dets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om f�renklat informations- och
underr�ttelseutbyte mellan de brottsbek�mpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor f�r �tervinning av tillg�ngar enligt r�dets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas
kontor f�r �tervinning av tillg�ngar n�r det g�ller att sp�ra och identifiera vin-
ning eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott,

d) nationell kontaktpunkt f�r Europeiska gr�ns- och kustbevakningsbyr�n

enligt artikel 23 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624
av den 14 september 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om
�ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och
upph�vande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007,
r�dets f�rordning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG,

e) nationell kontaktpunkt f�r CEPOL enligt artikel 14 i r�dets beslut 2005/

681/RIF av den 20 september 2005 om inr�ttande av Europeiska polisakade-
min (CEPOL) och om upph�vande av beslut 2000/820/RIF,

f) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt r�dets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett f�rdjupat gr�ns�verskridande sam-
arbete, s�rskilt f�r bek�mpning av terrorism och gr�ns�verskridande brottslig-
het (Pr�mr�dsbeslutet), utom n�r det g�ller att automatiskt besvara f�rfr�g-
ningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kontaktst�llen,

1 Senaste lydelse 2017:255.

background image

3

SFS 2017:515

g) kontaktpunkt f�r framst�llningar om inr�ttande av gemensamma patrul-

ler eller genomf�rande av andra gemensamma insatser enligt artikel 17 i
Pr�mr�dsbeslutet,

h) central �tkomstpunkt enligt artikel 3.3 i r�dets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om �tkomst till informationssystemet f�r viseringar (VIS)
f�r s�kningar f�r medlemsstaternas utsedda myndigheter och f�r Europol i
syfte att f�rhindra, uppt�cka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

i) centralmyndighet vid s�dant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i r�dets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas inneh�ll,

j) nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och r�dets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underl�t-
tande av gr�ns�verskridande informationsutbyte om trafiks�kerhetsrelaterade
brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom n�r det g�ller att
automatiskt besvara f�rfr�gningar till v�gtrafikregistret fr�n utl�ndska kon-
taktst�llen,

k) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och r�dets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ers�ttande av r�dets rambeslut 2005/222/RIF,

l) nationell samordningscentral f�r informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inr�ttande av ett europeiskt gr�ns�vervakningssystem
(Eurosur), och

m) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och r�dets f�r-

ordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inr�ttande av Eurodac f�r
j�mf�relse av fingeravtryck f�r en effektiv till�mpning av f�rordning (EU) nr
604/2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken medlemsstat som
�r ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon medlemsstat
och f�r n�r medlemsstaternas brottsbek�mpande myndigheter beg�r j�mf�rel-
ser med Eurodacuppgifter f�r brottsbek�mpande �ndam�l, samt om �ndring
av f�rordning (EU) nr 1077/2011 om inr�ttande av en Europeisk byr� f�r den
operativa f�rvaltningen av stora it-system inom omr�det frihet, s�kerhet och
r�ttvisa,

5. beh�rig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektio-

ner p� plats av Europeiska byr�n f�r bedr�geribek�mpning, vid kontroller och
inspektioner avseende fonden f�r inre s�kerhet, och

6. nationellt kontaktst�lle f�r f�rmedling av uppgifter enligt avtalet av den

16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas f�r-
enta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r att f�rebygga och bek�mpa
brottslighet.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;