SFS 2017:517 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

170517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:786) om inter-

nationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES)

dels att 5 a och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

5 a §

1

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som innehar ett

gemenskapstillstånd och som utför godstransporter i strid med artikel 8 i för-
ordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/
2013.

6 §

2

Om trafik som avses i denna förordning har drivits utan tillstånd eller

om cabotagetransporter har utförts i strid med förordning (EG) nr 1073/2009,
i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkes-
mässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med tra-
fikutövaren till böter, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning
att anta

1. att tillstånd saknades, eller
2. att cabotagetransporten skedde i strid med nämnda EU-förordning.

6 a §

Om ett transportföretag som innehar ett gemenskapstillstånd utfört

godstransporter i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydel-
sen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt
för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med transport-
företaget till böter, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning att
anta att transporten skedde i strid med nämnda EU-förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2014:1439.

2 Senaste lydelse 2011:1093.

SFS 2017:517

Utkom från trycket
den 12 juni 2017

background image

2

SFS 2017:517

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)