SFS 2017:518 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

170518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DJEDAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DJEDAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:DJEDAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DJEDAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DJEDAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DJECPP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:185) med <br/>instruktion f�r Trafikverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2010:185) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverket ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Trafikverket ska</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. svara f�r fr�gor om v�ganordningars tekniska utf�rande,<br/>2. inh�mta och sammanst�lla uppgifter fr�n samtliga infrastrukturf�rvaltare</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och tj�nsteleverant�rer f�r att beskriva det samlade svenska j�rnv�gsn�tet,</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. inh�mta och sprida kunskap och information om tillg�nglighet, fram-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">komlighet, milj�, h�lsa och s�kerhet inom sitt ansvarsomr�de,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. utveckla, f�rvalta och till�mpa metoder och modeller f�r samh�lls-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ekonomiska analyser inom transportomr�det, inklusive efterkalkylering och<br/>successiv kalkylering,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">5. ta fram och tillhandah�lla aktuella trafikprognoser,<br/>6. genomf�ra djupstudier av samtliga v�gtrafikolyckor som har medf�rt att</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�gon har avlidit,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. svara f�r forskning och innovation som motiveras av myndighetens upp-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gifter,</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. f�lja, dokumentera och p� regeringens uppdrag finansiera forskning och</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">innovation inom transportomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. vara infrastrukturf�rvaltare f�r det j�rnv�gsn�t som tillh�r staten, om</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">inte n�got annat beslutats,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">10. i sin roll som best�llare s�rskilt verka f�r att produktivitet, innovation</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och effektivitet p� marknaderna f�r investeringar, drift och underh�ll �kar,</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">11. ha v�l fungerande rutiner, arbetss�tt och samverkansformer som till-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">varatar och m�jligg�r nationellt, regionalt och lokalt inflytande,</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. verka f�r kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">regionala kollektivtrafikmyndigheterna r�d och st�d i fr�ga om utformningen<br/>av de trafikf�rs�rjningsprogram som avses i 2 kap. 8 � lagen (2010:1065) om<br/>kollektivtrafik,</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">13. medverka i genomf�randet av det regionala tillv�xtarbetet,<br/>14. genom ett s�rskilt beslutsorgan inom Trafikverket pr�va fr�gor om stat-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt bidrag till svensk sj�fart, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2015:363.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:518</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:518</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">15. genom �verenskommelser med flygplatsh�llare s�kerst�lla att det finns</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ett nationellt n�t av flygplatser som uppr�tth�ller en grundl�ggande beredskap<br/>f�r att samh�llsviktiga transporter ska kunna utf�ras, och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">16. i den l�ngsiktiga infrastrukturplaneringen f�r v�gtrafik, j�rnv�gstrafik,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sj�fart och luftfart stegvis analysera val av �tg�rder genom att �verv�ga</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">a) �tg�rder som kan p�verka transportefterfr�gan och val av transports�tt,<br/>b) �tg�rder som ger effektivare anv�ndning av befintlig infrastruktur,<br/>c) begr�nsade ombyggnationer, och<br/>d) nyinvesteringar eller st�rre ombyggnationer. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jonas Ragell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:185) med
instruktion f�r Trafikverket;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2010:185) med instruktion f�r

Trafikverket ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Trafikverket ska

1. svara f�r fr�gor om v�ganordningars tekniska utf�rande,
2. inh�mta och sammanst�lla uppgifter fr�n samtliga infrastrukturf�rvaltare

och tj�nsteleverant�rer f�r att beskriva det samlade svenska j�rnv�gsn�tet,

3. inh�mta och sprida kunskap och information om tillg�nglighet, fram-

komlighet, milj�, h�lsa och s�kerhet inom sitt ansvarsomr�de,

4. utveckla, f�rvalta och till�mpa metoder och modeller f�r samh�lls-

ekonomiska analyser inom transportomr�det, inklusive efterkalkylering och
successiv kalkylering,

5. ta fram och tillhandah�lla aktuella trafikprognoser,
6. genomf�ra djupstudier av samtliga v�gtrafikolyckor som har medf�rt att

n�gon har avlidit,

7. svara f�r forskning och innovation som motiveras av myndighetens upp-

gifter,

8. f�lja, dokumentera och p� regeringens uppdrag finansiera forskning och

innovation inom transportomr�det,

9. vara infrastrukturf�rvaltare f�r det j�rnv�gsn�t som tillh�r staten, om

inte n�got annat beslutats,

10. i sin roll som best�llare s�rskilt verka f�r att produktivitet, innovation

och effektivitet p� marknaderna f�r investeringar, drift och underh�ll �kar,

11. ha v�l fungerande rutiner, arbetss�tt och samverkansformer som till-

varatar och m�jligg�r nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

12. verka f�r kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de

regionala kollektivtrafikmyndigheterna r�d och st�d i fr�ga om utformningen
av de trafikf�rs�rjningsprogram som avses i 2 kap. 8 � lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik,

13. medverka i genomf�randet av det regionala tillv�xtarbetet,
14. genom ett s�rskilt beslutsorgan inom Trafikverket pr�va fr�gor om stat-

ligt bidrag till svensk sj�fart,

1 Senaste lydelse 2015:363.

SFS 2017:518

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2017

background image

2

SFS 2017:518

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

15. genom �verenskommelser med flygplatsh�llare s�kerst�lla att det finns

ett nationellt n�t av flygplatser som uppr�tth�ller en grundl�ggande beredskap
f�r att samh�llsviktiga transporter ska kunna utf�ras, och

16. i den l�ngsiktiga infrastrukturplaneringen f�r v�gtrafik, j�rnv�gstrafik,

sj�fart och luftfart stegvis analysera val av �tg�rder genom att �verv�ga

a) �tg�rder som kan p�verka transportefterfr�gan och val av transports�tt,
b) �tg�rder som ger effektivare anv�ndning av befintlig infrastruktur,
c) begr�nsade ombyggnationer, och
d) nyinvesteringar eller st�rre ombyggnationer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;