SFS 2017:518 Förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

170518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för

Trafikverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikverket ska

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare

och tjänsteleverantörer för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, fram-

komlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhälls-

ekonomiska analyser inom transportområdet, inklusive efterkalkylering och
successiv kalkylering,

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att

någon har avlidit,

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens upp-

gifter,

8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och

innovation inom transportområdet,

9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om

inte något annat beslutats,

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation

och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,

11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som till-

varatar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,

12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de

regionala kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen
av de trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik,

13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om stat-

ligt bidrag till svensk sjöfart,

1 Senaste lydelse 2015:363.

SFS 2017:518

Utkom från trycket
den 12 juni 2017

background image

2

SFS 2017:518

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

15. genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns

ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap
för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras, och

16. i den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik,

sjöfart och luftfart stegvis analysera val av åtgärder genom att överväga

a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt,
b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
c) begränsade ombyggnationer, och
d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)