SFS 2017:519 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

170519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1073) med
instruktion för Domstolsverket;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1073) med instruk-

tion för Domstolsverket

1

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 § 2010:1810.

SFS 2017:519

Utkom från trycket
den 12 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017