SFS 2017:520 Förordning om ändring i förordningen (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden

170520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1076) med
instruktion för Notarienämnden;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 7 och 8 §§ förordningen (2007:1076) med

instruktion för Notarienämnden ska ha följande lydelse.

4 §

Kammarrätten i Jönköping utför administrativa uppgifter åt myndig-

heten.

7 §

Kammarrätten i Jönköping svarar för beredning och föredragning av

ärendena.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som avgörs

vid sammanträden med nämnden.

8 §

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden

eller någon anställd vid Kammarrätten i Jönköping får pröva frågor om utläm-
nande av allmänna handlingar.

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:520

Utkom från trycket
den 12 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017