SFS 2017:521 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

170521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (2013:1020) med in-

struktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund,
socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för

smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för
smittskyddet i landet,

3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling samt i detta arbete särskilt följa upp, utvärdera och sprida
kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön,

4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång till sådan

statistik,

5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälso-

området och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedöm-
ningar och uppföljningar,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet

mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna
utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av vacci-
nationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra
berörda samhällssektorer,

7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,

dopnings- och tobaksområdet,

8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor

och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i
frågor som rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional
nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

1 Senaste lydelse 2016:89.

SFS 2017:521

Utkom från trycket
den 12 juni 2017

background image

2

SFS 2017:521

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och

aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än
antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vård-
hygien,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten

tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan anti-
mikrobiell resistens,

12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället

och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids
och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med
hivinfektion, bland annat genom att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt
förebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som inte

utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god folkhälsa

som regeringen har fastställt och verka för att detta mål nås genom att sam-
manställa och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar för-
utsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till kommuner, landsting och
andra berörda samhällssektorer,

15. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och köns-
uttryck,

16. verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom områ-

det sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen
inom området,

17. till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge in underlag för beslut

om rekommendationer för resor till länder där det kan finnas risk för sprid-
ning av smittsamma sjukdomar, och

18. övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem
fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobaks-
konsumtion för unga människor och icke-rökare.

6 §

Myndigheten ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn, tillsynsvägledning

och marknadskontroll i enlighet med vad som anges i lag och förordning.

Myndigheten ska upprätta en årlig plan för den tillsyn som myndigheten

avser att genomföra under året (tillsynsplan).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)