SFS 2017:522 Förordning om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

170522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:775) om
uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss
organiserad brottslighet;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:775) om uppgifts-

skyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet ska ha följande
lydelse.

2 §

Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen

(2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brotts-
lighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver
polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyn-
digheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:522

Utkom från trycket
den 12 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017