SFS 2017:523 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

170523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 12 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 9 a §, och närmast före

12 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

12 kap.

Verkställighet av ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen

9 a § Om en utlänning har överklagat ett beslut som Migrationsverket eller
Polismyndigheten har fattat om överföring enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (Dublin-
förordningen), och inom överklagandetiden har yrkat inhibition av beslutet,
får beslutet inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om
inhibition. Detta gäller endast första gången utlänningen yrkar inhibition. Ett
beslut att avslå ett sådant yrkande om inhibition ska vara motiverat.

13 §

2

Om det i andra fall finns särskilda skäl till det, får Migrationsverket

besluta om inhibition.

Bestämmelser om inhibition finns också i 8 a, 9 a, 16 a, 18–19 a och 20 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:150, bet. 2016/17:SfU21, rskr. 2016/17:282.

2 Senaste lydelse 2016:1243.

SFS 2017:523

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017