SFS 2017:524 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

170524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver i fr�ga om utl�nningsf�rordningen (2006:97)<br/><i>dels</i> att 5 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 5 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har ans�kt om uppeh�llstillst�nd i Sverige och �beropat sk�l</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a � utl�nningslagen (2005:716) �r undantagen fr�n<br/>skyldigheten att ha arbetstillst�nd. Undantaget g�ller dock inte</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en utl�nning som saknar identitetshandlingar, om inte utl�nningen med-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verkar till att klarl�gga sin identitet,</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om det �r sannolikt att utl�nningen kommer att �verf�ras enligt</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni<br/>2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken medlemsstat som �r<br/>ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd som en tredje-<br/>landsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon medlemsstat<br/>(Dublinf�rordningen), eller</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om det �r sannolikt att utl�nningen kommer att avvisas med omedelbar</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verkst�llighet enligt 8 kap. 19 � utl�nningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Undantaget g�ller fram till dess att utl�nningen l�mnar landet eller ett</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">beslut om att bevilja honom eller henne uppeh�llstillst�nd har f�tt laga kraft.<br/>Undantaget upph�r dock att g�lla om en utl�nning inte medverkar till verk-<br/>st�lligheten av ett beslut om avvisning eller utvisning som f�tt laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Migrationsverket utf�rdar ett s�rskilt bevis om undantag fr�n skyldigheten</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">att ha arbetstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en utl�nning i ett �rende om �verf�ring enligt Dublinf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inom �verklagandetiden har yrkat inhibition och �verf�ringsbeslutet d�rmed<br/>enligt 12 kap. 9 a � utl�nningslagen (2005:716) inte f�r verkst�llas, ska<br/>Migrationsverket eller, om yrkandet framst�lls f�rst i migrationsdomstol,<br/>domstolen omedelbart underr�tta den verkst�llande myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:524</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:524</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Alexandra Wilton Wahren<br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97);

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om utl�nningsf�rordningen (2006:97)
dels att 5 kap. 4 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 7 kap. 5 a �, av f�ljande lydelse.

5 kap.

4 �

Den som har ans�kt om uppeh�llstillst�nd i Sverige och �beropat sk�l

enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a � utl�nningslagen (2005:716) �r undantagen fr�n
skyldigheten att ha arbetstillst�nd. Undantaget g�ller dock inte

1. en utl�nning som saknar identitetshandlingar, om inte utl�nningen med-

verkar till att klarl�gga sin identitet,

2. om det �r sannolikt att utl�nningen kommer att �verf�ras enligt

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni
2013 om kriterier och mekanismer f�r att avg�ra vilken medlemsstat som �r
ansvarig f�r att pr�va en ans�kan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statsl�s person har l�mnat in i n�gon medlemsstat
(Dublinf�rordningen), eller

3. om det �r sannolikt att utl�nningen kommer att avvisas med omedelbar

verkst�llighet enligt 8 kap. 19 � utl�nningslagen.

Undantaget g�ller fram till dess att utl�nningen l�mnar landet eller ett

beslut om att bevilja honom eller henne uppeh�llstillst�nd har f�tt laga kraft.
Undantaget upph�r dock att g�lla om en utl�nning inte medverkar till verk-
st�lligheten av ett beslut om avvisning eller utvisning som f�tt laga kraft.

Migrationsverket utf�rdar ett s�rskilt bevis om undantag fr�n skyldigheten

att ha arbetstillst�nd.

7 kap.

5 a �

Om en utl�nning i ett �rende om �verf�ring enligt Dublinf�rordningen

inom �verklagandetiden har yrkat inhibition och �verf�ringsbeslutet d�rmed
enligt 12 kap. 9 a � utl�nningslagen (2005:716) inte f�r verkst�llas, ska
Migrationsverket eller, om yrkandet framst�lls f�rst i migrationsdomstol,
domstolen omedelbart underr�tta den verkst�llande myndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

SFS 2017:524

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:524

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

;