SFS 2017:524 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

170524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)
dels att 5 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 5 a §, av följande lydelse.

5 kap.

4 §

Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl

enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från
skyldigheten att ha arbetstillstånd. Undantaget gäller dock inte

1. en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen med-

verkar till att klarlägga sin identitet,

2. om det är sannolikt att utlänningen kommer att överföras enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni
2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är
ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
(Dublinförordningen), eller

3. om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas med omedelbar

verkställighet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen.

Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett

beslut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har fått laga kraft.
Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till verk-
ställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

Migrationsverket utfärdar ett särskilt bevis om undantag från skyldigheten

att ha arbetstillstånd.

7 kap.

5 a §

Om en utlänning i ett ärende om överföring enligt Dublinförordningen

inom överklagandetiden har yrkat inhibition och överföringsbeslutet därmed
enligt 12 kap. 9 a § utlänningslagen (2005:716) inte får verkställas, ska
Migrationsverket eller, om yrkandet framställs först i migrationsdomstol,
domstolen omedelbart underrätta den verkställande myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

SFS 2017:524

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:524

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)