SFS 2017:526 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

170526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

22 §

1

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om

belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
straffförelägganden där

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott, eller

3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om för-
bud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket

2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen
(2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott
mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §
brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat
brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn ska
endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där
påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap. 1, 2,
5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och
10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dop-
ningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 §
lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen
(2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott
som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud

1 Senaste lydelse 2015:992.

SFS 2017:526

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:526

mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar,
beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse
meddelats för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om
påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också upp-
gifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479)
om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funk-
tionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott
mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §
brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat
brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister

som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852)
om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla
uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut
eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §,
6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden eller åtalsun-
derlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet
lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)