SFS 2017:528 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 15 §, 28 a kap. 6 §, 31 kap.

12 §, 50 kap. 6 §, 97 kap. 13 § och 98 kap. 9 § och rubriken närmast före
19 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

19 kap.

Studiemedel och studiestartsstöd

15 §

Till beloppen enligt 11–14 §§ ska läggas studiemedel i form av studie-

bidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) och studiestartsstöd enligt
lagen (2017:527) om studiestartsstöd, utom de delar som avser tilläggsbidrag.

28 a kap.

6 §

2

Sjukpenning i särskilda fall lämnas inte när den försäkrade

1. bedriver studier, för vilka han eller hon uppbär studiestöd enligt studie-

stödslagen (1999:1395) eller studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om stu-
diestartsstöd, eller

2. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd.
Sjukpenning i särskilda fall lämnas inte heller när den försäkrade deltar i ett

arbetsmarknadspolitiskt program men är avstängd från rätt till aktivitetsstöd.

31 kap.

12 §

Rehabiliteringspenningen ska minskas med det belopp den försäkrade

för samma tid får som

1. föräldrapenningsförmån,
2. sjukpenning,
3. sjukpenning eller livränta vid arbetsskada eller annan skada som avses i

40–44 kap. eller motsvarande ersättning enligt någon annan författning, dock
endast till den del ersättningen avser samma inkomstbortfall som rehabilite-
ringspenningen är avsedd att täcka, eller

4. studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395), studiestartsstöd enligt

lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller ersättning till deltagare i tecken-

1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

2 Senaste lydelse 2015:119.

SFS 2017:528

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:528

språksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), dock inte till den del studiestödet
är återbetalningspliktigt.

Det som föreskrivs i första stycket gäller även för motsvarande förmån som

lämnas till den försäkrade på grundval av utländsk lagstiftning.

50 kap.

6 §

3

Vid tillämpning av 4 och 5 §§ ska med en person som förvärvsarbetar

likställas

1. en studerande som får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395)

eller studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller som
endast på grund av bestämmelser om behovsprövning inte får studiestöd eller
studiestartsstöd, och

2. en studerande som deltar i kompletterande pedagogisk utbildning som

leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
och får utbildningsbidrag för den utbildningen.

97 kap.

13 §

4

Med vissa andra inkomster enligt 2 § 6 avses följande:

1. inkomst som på grund av 3

kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen

(1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd,
utom de delar som avser tilläggsbidrag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta, och

5. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare.

Inkomster som avses i första stycket 2 och 3 och som i slutet av ett år beta-

las ut i förskott som hänförliga till nästföljande år ska beaktas för det senare
året.

98 kap.

9 §

5

Om den försäkrades beslut om slutlig skatt, beslut om studiemedel i

form av studiebidrag eller beslut om studiestartsstöd ändras efter det att slut-
ligt bostadsbidrag bestämts och ändringen innebär att bostadsbidraget skulle
ha varit högre eller lägre, ska ett nytt bostadsbidrag bestämmas, om den för-
säkrade begär det eller om Försäkringskassan självmant tar upp frågan.

En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas

upp efter utgången av sjätte året efter det år beslutet om slutlig skatt avser
eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades.

3 Senaste lydelse 2016:700.

4 Senaste lydelse 2015:758.

5 Senaste lydelse 2011:1434.

background image

3

SFS 2017:528

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017