SFS 2017:531 Lag om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

170531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1067) om särskild
bestämmelse om bostadsbidrag;

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2003:1067) om särskild

bestämmelse om bostadsbidrag

2 ska ha följande lydelse.

Bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken lämnas med följande avvi-

kelse.

Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 97 kap. 2 och

13 §§ socialförsäkringsbalken ska studiebidrag enligt studiestödslagen
(1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd
ingå med 80 procent.

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

2 Senaste lydelse av lagen 2010:1290.

SFS 2017:531

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017