SFS 2017:532 Förordning om studiestartsstöd

170532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om studiestartsstöd;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om studiestartsstöd finns i lagen

(2017:527) om studiestartsstöd. I denna förordning finns närmare bestämmel-
ser om sådant stöd.

Denna förordning är meddelad med stöd av
– 32 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd i fråga om 24 §,
– 37 § samma lag i fråga om 33 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Studiestartsstöd lämnas, i den mån det finns tillgång på medel, i den

ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

3 §

Med hemkommun i 26 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och

denna förordning avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den
som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun
den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon
saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället
uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt
16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Målgrupp

Arbetssökande som stöd får lämnas till

4 §

Studiestartsstöd får lämnas till en sådan arbetssökande som anges i 6 §

lagen (2017:527) om studiestartsstöd och som har varit anmäld som arbets-
sökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst sex sammanhäng-
ande månader närmast före den dag ansökan kom in till Centrala studiestöds-
nämnden eller, om studierna har påbörjats före den dagen, vid studiestarten,
och

1. under samma tid har varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknads-

politiskt program, eller

2. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplan har upphört att gälla för
att tiden för etableringsplanen har löpt ut.

SFS 2017:532

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:532

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om

hur långt ett studieuppehåll kan vara innan studier anses starta på nytt enligt
första stycket.

Övriga förutsättningar för studiestartsstöd

Utbildning som stödet får lämnas för

5 §

Studiestartsstöd får lämnas till studerande för studier på grundläggande

eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande ut-
bildning i folkhögskola.

Studiernas omfattning

6 §

Vid studier med studiestartsstöd avses med vecka en hel kalendervecka.

Om studietiden i kursplanen eller motsvarande inte är uttryckt i ett antal
veckor och utbildningen inte pågår hela den första och den sista kalender-
veckan, ska studietiden anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om
studietiden under den första och sista veckan sammanlagt uppgår till minst sju
dagar.

Studiestartsstöd får inte lämnas för mer än heltidsstudier.
Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verk-

ställigheten av första stycket.

7 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad

som ska anses vara studier på heltid respektive deltid, om detta inte framgår
av någon författning eller den kursplan eller motsvarande som gäller för ut-
bildningen.

Prövning av studieresultat

8 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad

som är studier i normal takt och om studiestartsstöd med prövning av studie-
resultat.

Inkomstprövning

9 §

Om en studerande har en inkomst av den storleken att studiestartsstöd

inte alls får lämnas på grund av bestämmelserna om inkomstprövning i 19–
23 §§ lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har medde-
lats i anslutning till lagen, får inte heller tilläggsbidrag lämnas.

10 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om

beräkning av veckobelopp enligt 17 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd
och om beräkning av fribelopp och reducering enligt 20 och 21 §§ samma lag.

11 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om

verkställigheten av bestämmelsen om inkomstberäkning i 22 § första stycket
lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

En studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige

ska vid inkomstprövningen behandlas på ett likvärdigt sätt som studerande

background image

3

SFS 2017:532

som beskattas i Sverige. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om beräkning av inkomst för sådana studerande.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet

Sjukdom

12 §

Bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen

(2000:655) om studiemedel vid sjukdom och de föreskrifter som meddelats i
anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäller studie-
startsstöd.

Vård av barn

13 §

Bestämmelserna i 3 kap. 32 a och 32 b §§ studiestödsförordningen

(2000:655) om studiemedel vid tillfällig vård av barn och de föreskrifter som
meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäl-
ler studiestartsstöd.

Vård av närstående

14 §

Bestämmelserna i 3 kap. 32 d och 32 e §§ studiestödsförordningen

(2000:655) om studiemedel vid vård av närstående och de föreskrifter som
meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tillämpas när det gäl-
ler studiestartsstöd.

Studiestartsstöd i samband med att ett barn har avlidit

15 §

Bestämmelserna i 3 kap. 32 g och 32 h §§ studiestödsförordningen

(2000:655) om studiemedel i samband med att ett barn har avlidit och de före-
skrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska också tilläm-
pas när det gäller studiestartsstöd.

Studiestartsstöd under sjukdom och ledighet vid beräkning av antalet
veckor

16 §

Studiestartsstöd som lämnas i samband med sjukdom, vård av barn

eller närstående eller i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ska
räknas med vid beräkningen av det antal veckor för vilka studiestartstöd högst
får lämnas enligt 16 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om studie-

startsstöd vid sjukdom, vård av barn eller närstående och i samband med att
ett barn under 18 år har avlidit enligt 12–15 §§.

Ansökan, beslut och utbetalning

Ansökan

17 §

En ansökan om studiestartsstöd enligt 26 § lagen (2017:527) om

studiestartsstöd ska vara undertecknad eller skrivas under med en elektronisk
underskrift av den sökande. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och
samvete.

background image

4

SFS 2017:532

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om ansö-

kan och vad den ska innehålla. Centrala studiestödsnämnden får meddela när-
mare föreskrifter om hur elektroniska ansökningar ska överföras.

Beslut

18 §

Om studiestartsstöd beviljas, ska ersättningens storlek framgå av be-

slutet. Beslutet ska dessutom innehålla information om den studerandes skyl-
dighet att anmäla ändrade förhållanden till Centrala studiestödsnämnden och
information om omprövningsreglerna i 26 §.

19 §

Studiestartsstöd får beviljas för högst ett år i sänder och för högst fyra

kalenderveckor före den kalendervecka då ansökan kom in till Centrala stu-
diestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verk-

ställigheten av första stycket.

Utbetalning av studiestartsstöd

20 §

Studiestartsstödet betalas ut förskottsvis varje månad.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbetal-

ning av studiestartsstöd.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet för myndigheter

21 §

Arbetsförmedlingen ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämn-

den eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om huruvida en
sökande uppfyller villkoren enligt 4 §.

Första stycket gäller bara om uppgiften har betydelse för tillämpningen av

lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

22 §

Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden lämna uppgift

om

1. sådan sjukperiod som enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen

(2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,

2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under ett arbetsmarknadspoli-

tiskt program, och

3. rehabiliteringsersättning, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt

socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan ska på begäran lämna Överklagandenämnden för studie-

stöd sådana uppgifter som anges i första stycket.

Första och andra styckena gäller bara om uppgifterna har betydelse för

tillämpningen av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

23 §

Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden

eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om en utlännings

1. namn,

background image

5

SFS 2017:532

2. personnummer eller samordningsnummer,
3. medborgarskap,
4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av

vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,

5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att

vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,

6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt

Migrationsverkets klassificeringssystem, och

7. upplysning om en person saknas.
Första stycket gäller bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen

av lagen (2017:527) om studiestartsstöd eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Uppgiftsskyldighet för läroanstalter

24 §

En läroanstalt ska på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller

Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om tid och omfattning för ut-
bildningar vid läroanstalten som studiestartsstöd kan beviljas för.

Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studie-

stöd begär det, ska läroanstalten för en studerande som har ansökt om eller be-
viljats studiestartsstöd lämna uppgift till nämnden om

1. utbildning,
2. studietid,
3. studiernas omfattning,
4. studieaktivitet, och
5. studieresultat.
Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om läro-

anstalters uppgiftsskyldighet till nämnden enligt första och andra stycket.

Uppgiftsskyldighet för den studerande

25 §

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om den

studerandes uppgiftsskyldighet enligt 33 § lagen (2017:527) om studiestarts-
stöd.

Omprövning

26 §

Ett beslut om studiestartsstöd ska omprövas när ändrade förhållanden

föranleder det.

I 34 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd finns bestämmelser om åter-

krav av utbetalt studiestartsstöd. Sådana återkrav kan verkställas genom av-
drag på kommande utbetalningar av studiestartsstöd som ska betalas ut senare
under den tidsperiod som studiestartsstöd har beviljats för, men endast om be-
slutet om återkrav meddelas före utgången av den tidsperioden.

Kommunala resursramar och omfördelning av medel

Fastställande av en kommuns resursram

27 §

En kommuns resursram för studiestartsstödet ska fastställas med ut-

gångspunkt i kommunens andel av antalet personer i landet i åldern 25–56 år

background image

6

SFS 2017:532

som saknar treårig gymnasieutbildning och som har varit anmälda som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under minst sex
sammanhängande månader och

1. under samma tid har varit arbetslösa eller deltagit i ett arbetsmarknads-

politiskt program, eller

2. har deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare och vars etableringsplaner har upphört att gälla
för att tiden för etableringsplanen har löpt ut.

Centrala studiestödsnämnden ska underrätta kommunen om vilken resurs-

ram som har fastställts för kommunen.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om verk-

ställigheten av denna paragraf.

Anmälan till Centrala studiestödsnämnden

28 §

Varje kommun som väljer att använda studiestartsstödet i sitt rekryte-

ringsarbete ska anmäla det till Centrala studiestödsnämnden. En sådan anmä-
lan gäller till dess att kommunen meddelar nämnden något annat.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om anmä-

lan.

Omfördelning av medel

29 §

Om en kommun inte har anmält att den vill använda studiestartsstödet

inom den tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer, får nämnden om-
fördela medlen till andra kommuner som anmält sådant intresse. Om en kom-
mun bedömer att personer inte kommer att studera med studiestartsstöd i den
utsträckning som den fastställda andelen av medlen medger, får Centrala stu-
diestödsnämnden efter förfrågan till kommunen omfördela medel till andra
kommuner som kan rekrytera fler till studier än vad deras fastställda andel av
medlen annars medger.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om verk-

ställigheten av denna paragraf.

Statistik

30 §

Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla Centrala studiestödsnämnden

den senast tillgängliga statistiken som nämnden behöver för att kunna full-
göra sina uppgifter enligt 27 § första stycket.

Uppföljning och utvärdering

31 §

Av 35 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd framgår att kommunen

ska dokumentera sitt rekryteringsarbete enligt den lagen och lämna sådana
uppgifter till Centrala studiestödsnämnden som behövs för uppföljning och
utvärdering. Centrala studiestödsnämnden ska särskilt följa upp om en kom-
mun har hållit uppföljningssamtal med den studerande.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om inne-

hållet i kommunernas dokumentation och om vilka uppgifter som ska lämnas
för uppföljning och utvärdering av kommunernas rekryteringsarbete.

background image

7

SFS 2017:532

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur och

när uppgifterna från kommunerna ska överföras till myndigheten.

Övriga bestämmelser

32 §

Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödsförordningen

(2000:655) ska också tillämpas när det gäller studiestartsstöd:

– 6 kap. 1 § om studiestöd till studerande som är att anse som smittbärare,

och

– 6 kap. 3 § om ärenden som i första instans handläggs av Försäkrings-

kassan och bemyndigandet för Försäkringskassan att meddela föreskrifter.

Avgifter för administrativa kostnader

33 §

Vid återkrav av studiestartsstöd ska en avgift för administrativa kost-

nader tas ut (expeditionsavgift). Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje
kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om inom

vilken tid och på vilket sätt som avgifter enligt första stycket ska betalas.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017