SFS 2017:533 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

170533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1996:1100) om aktivitets-

stöd

1 ska ha följande lydelse.

13 §

2

Aktivitetsstödet minskas också för den som för samma tid som aktivi-

tetsstödet får

� studiehjälp eller studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),
� studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, eller
� ersättning enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för tecken-

språksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

I dessa fall minskas aktivitetsstödet med de belopp som den andra ersätt-

ningen utgör. Försäkringskassan ska betala de belopp som aktivitetsstödet
minskats med till Centrala studiestödsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2006:1551.

SFS 2017:533

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017