SFS 2017:534 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

170534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i studiest�dsf�rordningen (2000:655);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver i fr�ga om studiest�dsf�rordningen (2000:655)<br/><i>dels</i> att 4 kap. 9 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 3 kap. 5 a � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att punkt 8 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Med �ldre studieresultat enligt 3 kap. 7 � andra stycket 2 studiest�ds-</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lagen (1999:1395) avses resultat fr�n perioder med studiemedel eller med<br/>studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d som har avslutats<br/>f�r mer �n tio �r sedan.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">av 3 kap. 7 � studiest�dslagen om studiemedel med pr�vning av studieresul-<br/>tat.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2. Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om att prelimin�r</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och slutlig avgift inte ska utg� eller ska s�ttas ned om den �terbetalningsskyl-<br/>dige tar emot studiestartsst�d. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En l�ntagare som beviljas neds�ttning enligt 8 kap. 6 � studiest�dslagen</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">(1973:349) kan inte f� �rsbeloppet nedsatt till ett l�gre belopp �n vad som<br/>redan har betalats in f�r betalnings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.<br/>2. Den upph�vda paragrafen g�ller dock fortfarande i fr�ga om studiemedel</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som l�mnats f�r tid f�re den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft110">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2013:529.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2005:619.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:534</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i studiest�dsf�rordningen (2000:655);

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om studiest�dsf�rordningen (2000:655)
dels att 4 kap. 9 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 3 kap. 5 a � ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 8 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha f�l-

jande lydelse.

3 kap.

5 a �

1

Med �ldre studieresultat enligt 3 kap. 7 � andra stycket 2 studiest�ds-

lagen (1999:1395) avses resultat fr�n perioder med studiemedel eller med
studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d som har avslutats
f�r mer �n tio �r sedan.

Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten

av 3 kap. 7 � studiest�dslagen om studiemedel med pr�vning av studieresul-
tat.

8

2. Centrala studiest�dsn�mnden f�r meddela f�reskrifter om att prelimin�r

och slutlig avgift inte ska utg� eller ska s�ttas ned om den �terbetalningsskyl-
dige tar emot studiestartsst�d.

En l�ntagare som beviljas neds�ttning enligt 8 kap. 6 � studiest�dslagen

(1973:349) kan inte f� �rsbeloppet nedsatt till ett l�gre belopp �n vad som
redan har betalats in f�r betalnings�ret.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.
2. Den upph�vda paragrafen g�ller dock fortfarande i fr�ga om studiemedel

som l�mnats f�r tid f�re den 1 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:529.

2 Senaste lydelse 2005:619.

SFS 2017:534

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;