SFS 2017:534 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

170534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 4 kap. 9 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 5 a § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

3 kap.

5 a §

1

Med äldre studieresultat enligt 3 kap. 7 § andra stycket 2 studiestöds-

lagen (1999:1395) avses resultat från perioder med studiemedel eller med
studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd som har avslutats
för mer än tio år sedan.

Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om verkställigheten

av 3 kap. 7 § studiestödslagen om studiemedel med prövning av studieresul-
tat.

8

2. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att preliminär

och slutlig avgift inte ska utgå eller ska sättas ned om den återbetalningsskyl-
dige tar emot studiestartsstöd.

En låntagare som beviljas nedsättning enligt 8 kap. 6 § studiestödslagen

(1973:349) kan inte få årsbeloppet nedsatt till ett lägre belopp än vad som
redan har betalats in för betalningsåret.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om studiemedel

som lämnats för tid före den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:529.

2 Senaste lydelse 2005:619.

SFS 2017:534

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017