SFS 2017:535 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

170535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1418) om
tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för
sjukpenninggrundande inkomst;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen

av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

1 ska ha föl-

jande lydelse.

2 §

2

Skyddsbestämmelserna ska, utöver vad som anges i 26 kap. 11 § första

meningen socialförsäkringsbalken, tillämpas för en försäkrad som

1. är ledig från sin anställning för studier inom det egna yrkesområdet,
2. bedriver studier inom det egna yrkesområdet i annat fall än som anges i

1, dock för högst ett år, eller

3. bedriver studier som han eller hon får bidrag för enligt förordningen

(2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskar-
nivå eller får studiestartsstöd för enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:371.

2 Senaste lydelse 2017:286.

SFS 2017:535

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017