SFS 2017:536 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2002:623) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

1 ska ha följande

lydelse.

6 §

2

För tillhandahållande av information till Försäkringskassan, Centrala

studiestödsnämnden eller arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten får namn, person- eller samordningsnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer behandlas. Därutöver får för detta ändamål de personuppgif-
ter behandlas som framgår av

1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,
3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksam-

heten,

4. 3 kap. 12 och 14 §§ förordningen (2010:407) om ersättning till vissa

nyanlända invandrare, och

5. 21 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2014:1443.

2 Senaste lydelse 2010:2034.

SFS 2017:536

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017