SFS 2017:537 Förordning om ändring i förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

170537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1071) med
instruktion för Centrala studiestödsnämnden;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1071) med instruktion

för Centrala studiestödsnämnden ska ha följande lydelse.

1 §

1

Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiesociala frågor

som inte ska hanteras av någon annan myndighet.

CSN fullgör uppgifter enligt
1. studiestödslagen (1999:1395),
2. studiestödsförordningen (2000:655),
3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i

gymnasieskolan,

4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för

vissa föräldrar,

5. förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial

lärlingsutbildning,

6. lagen (2017:527) om studiestartsstöd, och
7. förordningen (2017:532) om studiestartsstöd.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1122.

SFS 2017:537

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017