SFS 2017:538 Förordning om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

170538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1348) med
instruktion för �verklagandenämnden för
studiestöd;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2007:1348) med in-

struktion för �verklagandenämnden för studiestöd ska ha följande lydelse.

1 §

1

�verklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana

överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap.
11 § studiestödslagen (1999:1395).

Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om lär-

lingsersättning enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till
elever i gymnasial lärlingsutbildning och beslut om studiestartsstöd enligt
lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

4 §

2

�verklagandenämnden ska avgöra sådana ärenden om överklaganden

som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395), 21 § förordningen
(2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
och 30 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd.

�verklagandenämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden

eller myndighetschefen att avgöra ärenden om överklaganden som är av
sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som
annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av �verklagandenämnden.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:1123.

2 Senaste lydelse 2013:1123.

SFS 2017:538

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017