SFS 2017:540 Förordning om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

170540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i
studiestödsdataförordningen (2009:321);

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321) i

stället för lydelsen enligt förordningen (2017:393) om ändring i den förord-
ningen ska ha följande lydelse.

15 §

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst
enligt följande.

Mottagare

Personuppgifter

Kronofogdemyndigheten

Uppgifter som krävs för handläggning av ärenden
enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläg-
gande och handräckning och mål enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. som initieras av Centrala studiestödsnämn-
den.

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att fullgöra skyldigheten
att lämna kontrolluppgifter eller uppgifter om be-
talningsmottagare i arbetsgivardeklarationer enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244) och uppgifter
som krävs för att fullgöra skyldigheten att under-
rätta Skatteverket enligt folkbokföringsförord-
ningen (1991:749).

Migrationsverket

Uppgift om att en person som har fyllt 18 men inte
21 år har beviljats studiehjälp enligt studiestöds-
lagen (1999:1395), som krävs för prövningen av
om en kommun har rätt till ersättning enligt för-
ordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. eller enligt förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar, samt namn, personnummer och
samordningsnummer.

Bank eller annan betal-
ningsförmedlare

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, kontonummer, be-
lopp, utbetalningsdatum och aviseringstext.

SFS 2017:540

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:540

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke också

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i
den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut person-
uppgifter elektroniskt till myndigheten.

Inkassoföretag

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, skulduppgifter, den
åtgärd som Centrala studiestödsnämnden begär att
inkassoföretaget ska vidta och orsak till en åter-
kallelse av begäran.

Myndighet som begär det
eller sådant organ som
anges i bilagan till offent-
lighets- och sekretess-
lagen (2009:400) som be-
gär det

Namn, adress, den studerandes länskod, kommun-
kod, läroanstaltens kod, studievägskod, årskurs,
läroanstaltens namn, utbildningens namn och läro-
anstaltens länskod.

Kommun

Personnummer, samordningsnummer, särskilt
identifikationsnummer som getts av Centrala stu-
diestödsnämnden, kommunkod, läroanstaltens
kod, studieväg, klass, studietid, tid för studieav-
brott och närvaro på läroanstalten i fråga om stu-
derande som har fått studiehjälp och som ansökt
om stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800)
och namn, adress, personnummer och samord-
ningsnummer för betalningsmottagare av studie-
hjälpen samt namn, personnummer eller samord-
ningsnummer, adress och tidigare studiestöd, för
att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter
enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, upp-
gift om den studerande har beviljats studiestarts-
stöd och uppgifter om kommunens elektroniska
åtkomst till personuppgifter hos Centrala studie-
stödsnämnden.

Företag som tar fram och
till studerande distribuerar
bevis om studiestöd för
studier

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiestödsnämnden, typ av bevis, giltig-
hetstid för beviset och under vilken tidsperiod den
studerande har beviljats studiestöd för studier.

�rebro kommun

Namn, personnummer, samordningsnummer, sär-
skilt identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag en-
ligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan som
utbetalas till �rebro kommun för kostnad för kost,
logi och annan service i samband med boendet
som kommunen tillhandahåller samt den totala
kostnaden för sådant.

background image

3

SFS 2017:540

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017