SFS 2017:540 Förordning om ändring i förordningen (2017:393) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

170540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2017:393) om �ndring i <br/>studiest�dsdataf�rordningen (2009:321);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 15 � studiest�dsdataf�rordningen (2009:321) i</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">st�llet f�r lydelsen enligt f�rordningen (2017:393) om �ndring i den f�rord-<br/>ningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Centrala studiest�dsn�mnden f�r utan den registrerades samtycke</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">l�mna ut personuppgifter elektroniskt p� annat s�tt �n genom direkt�tkomst<br/>enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Mottagare</i></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Personuppgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Kronofogdemyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft17">Uppgifter som kr�vs f�r handl�ggning av �renden<br/>enligt lagen (1990:746) om betalningsf�rel�g-<br/>gande och handr�ckning och m�l enligt lagen<br/>(1993:891) om indrivning av statliga fordringar<br/>m.m. som initieras av Centrala studiest�dsn�mn-<br/>den.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft17">Uppgifter som kr�vs f�r att fullg�ra skyldigheten<br/>att l�mna kontrolluppgifter eller uppgifter om be-<br/>talningsmottagare i arbetsgivardeklarationer enligt<br/>skattef�rfarandelagen (2011:1244) och uppgifter<br/>som kr�vs f�r att fullg�ra skyldigheten att under-<br/>r�tta Skatteverket enligt folkbokf�ringsf�rord-<br/>ningen (1991:749).</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Migrationsverket</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft17">Uppgift om att en person som har fyllt 18 men inte<br/>21 �r har beviljats studiehj�lp enligt studiest�ds-<br/>lagen (1999:1395), som kr�vs f�r pr�vningen av<br/>om en kommun har r�tt till ers�ttning enligt f�r-<br/>ordningen (1990:927) om statlig ers�ttning f�r<br/>flyktingmottagande m.m. eller enligt f�rordningen<br/>(2010:1122) om statlig ers�ttning f�r insatser f�r<br/>vissa utl�nningar, samt namn, personnummer och<br/>samordningsnummer.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">Bank eller annan betal-<br/>ningsf�rmedlare</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft17">Namn, adress, personnummer, samordningsnum-<br/>mer, s�rskilt identifikationsnummer som getts av<br/>Centrala studiest�dsn�mnden, kontonummer, be-<br/>lopp, utbetalningsdatum och aviseringstext.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:540</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:540</b></p> <p style="position:absolute;top:806px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Centrala studiest�dsn�mnden f�r utan den registrerades samtycke ocks�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">l�mna ut personuppgifter elektroniskt p� annat s�tt �n genom direkt�tkomst i<br/>den utstr�ckning det beh�vs f�r att n�gon annan ska kunna l�mna ut person-<br/>uppgifter elektroniskt till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Inkassof�retag</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">Namn, adress, personnummer, samordningsnum-<br/>mer, s�rskilt identifikationsnummer som getts av<br/>Centrala studiest�dsn�mnden, skulduppgifter, den<br/>�tg�rd som Centrala studiest�dsn�mnden beg�r att<br/>inkassof�retaget ska vidta och orsak till en �ter-<br/>kallelse av beg�ran.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">Myndighet som beg�r det<br/>eller s�dant organ som<br/>anges i bilagan till offent-<br/>lighets- och sekretess-<br/>lagen (2009:400) som be-<br/>g�r det</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">Namn, adress, den studerandes l�nskod, kommun-<br/>kod, l�roanstaltens kod, studiev�gskod, �rskurs,<br/>l�roanstaltens namn, utbildningens namn och l�ro-<br/>anstaltens l�nskod.</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommun</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">Personnummer, samordningsnummer, s�rskilt<br/>identifikationsnummer som getts av Centrala stu-<br/>diest�dsn�mnden, kommunkod, l�roanstaltens<br/>kod, studiev�g, klass, studietid, tid f�r studieav-<br/>brott och n�rvaro p� l�roanstalten i fr�ga om stu-<br/>derande som har f�tt studiehj�lp och som ans�kt<br/>om st�d enligt 15 kap. 32 � skollagen (2010:800)<br/>och namn, adress, personnummer och samord-<br/>ningsnummer f�r betalningsmottagare av studie-<br/>hj�lpen samt namn, personnummer eller samord-<br/>ningsnummer, adress och tidigare studiest�d, f�r<br/>att kommunen ska kunna fullg�ra sina uppgifter<br/>enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d, upp-<br/>gift om den studerande har beviljats studiestarts-<br/>st�d och uppgifter om kommunens elektroniska<br/>�tkomst till personuppgifter hos Centrala studie-<br/>st�dsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">F�retag som tar fram och<br/>till studerande distribuerar<br/>bevis om studiest�d f�r<br/>studier</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">Namn, adress, personnummer, samordningsnum-<br/>mer, s�rskilt identifikationsnummer som getts av<br/>Centrala studiest�dsn�mnden, typ av bevis, giltig-<br/>hetstid f�r beviset och under vilken tidsperiod den<br/>studerande har beviljats studiest�d f�r studier.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�rebro kommun</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft22">Namn, personnummer, samordningsnummer, s�r-<br/>skilt identifikationsnummer som getts av Centrala<br/>studiest�dsn�mnden, beviljat belopp i bidrag en-<br/>ligt f�rordningen (1995:667) om bidrag till vissa<br/>funktionshindrade elever i gymnasieskolan som<br/>utbetalas till �rebro kommun f�r kostnad f�r kost,<br/>logi och annan service i samband med boendet<br/>som kommunen tillhandah�ller samt den totala<br/>kostnaden f�r s�dant.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:540</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2017:393) om �ndring i
studiest�dsdataf�rordningen (2009:321);

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 15 � studiest�dsdataf�rordningen (2009:321) i

st�llet f�r lydelsen enligt f�rordningen (2017:393) om �ndring i den f�rord-
ningen ska ha f�ljande lydelse.

15 �

Centrala studiest�dsn�mnden f�r utan den registrerades samtycke

l�mna ut personuppgifter elektroniskt p� annat s�tt �n genom direkt�tkomst
enligt f�ljande.

Mottagare

Personuppgifter

Kronofogdemyndigheten

Uppgifter som kr�vs f�r handl�ggning av �renden
enligt lagen (1990:746) om betalningsf�rel�g-
gande och handr�ckning och m�l enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. som initieras av Centrala studiest�dsn�mn-
den.

Skatteverket

Uppgifter som kr�vs f�r att fullg�ra skyldigheten
att l�mna kontrolluppgifter eller uppgifter om be-
talningsmottagare i arbetsgivardeklarationer enligt
skattef�rfarandelagen (2011:1244) och uppgifter
som kr�vs f�r att fullg�ra skyldigheten att under-
r�tta Skatteverket enligt folkbokf�ringsf�rord-
ningen (1991:749).

Migrationsverket

Uppgift om att en person som har fyllt 18 men inte
21 �r har beviljats studiehj�lp enligt studiest�ds-
lagen (1999:1395), som kr�vs f�r pr�vningen av
om en kommun har r�tt till ers�ttning enligt f�r-
ordningen (1990:927) om statlig ers�ttning f�r
flyktingmottagande m.m. eller enligt f�rordningen
(2010:1122) om statlig ers�ttning f�r insatser f�r
vissa utl�nningar, samt namn, personnummer och
samordningsnummer.

Bank eller annan betal-
ningsf�rmedlare

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, s�rskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiest�dsn�mnden, kontonummer, be-
lopp, utbetalningsdatum och aviseringstext.

SFS 2017:540

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:540

Centrala studiest�dsn�mnden f�r utan den registrerades samtycke ocks�

l�mna ut personuppgifter elektroniskt p� annat s�tt �n genom direkt�tkomst i
den utstr�ckning det beh�vs f�r att n�gon annan ska kunna l�mna ut person-
uppgifter elektroniskt till myndigheten.

Inkassof�retag

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, s�rskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiest�dsn�mnden, skulduppgifter, den
�tg�rd som Centrala studiest�dsn�mnden beg�r att
inkassof�retaget ska vidta och orsak till en �ter-
kallelse av beg�ran.

Myndighet som beg�r det
eller s�dant organ som
anges i bilagan till offent-
lighets- och sekretess-
lagen (2009:400) som be-
g�r det

Namn, adress, den studerandes l�nskod, kommun-
kod, l�roanstaltens kod, studiev�gskod, �rskurs,
l�roanstaltens namn, utbildningens namn och l�ro-
anstaltens l�nskod.

Kommun

Personnummer, samordningsnummer, s�rskilt
identifikationsnummer som getts av Centrala stu-
diest�dsn�mnden, kommunkod, l�roanstaltens
kod, studiev�g, klass, studietid, tid f�r studieav-
brott och n�rvaro p� l�roanstalten i fr�ga om stu-
derande som har f�tt studiehj�lp och som ans�kt
om st�d enligt 15 kap. 32 � skollagen (2010:800)
och namn, adress, personnummer och samord-
ningsnummer f�r betalningsmottagare av studie-
hj�lpen samt namn, personnummer eller samord-
ningsnummer, adress och tidigare studiest�d, f�r
att kommunen ska kunna fullg�ra sina uppgifter
enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d, upp-
gift om den studerande har beviljats studiestarts-
st�d och uppgifter om kommunens elektroniska
�tkomst till personuppgifter hos Centrala studie-
st�dsn�mnden.

F�retag som tar fram och
till studerande distribuerar
bevis om studiest�d f�r
studier

Namn, adress, personnummer, samordningsnum-
mer, s�rskilt identifikationsnummer som getts av
Centrala studiest�dsn�mnden, typ av bevis, giltig-
hetstid f�r beviset och under vilken tidsperiod den
studerande har beviljats studiest�d f�r studier.

�rebro kommun

Namn, personnummer, samordningsnummer, s�r-
skilt identifikationsnummer som getts av Centrala
studiest�dsn�mnden, beviljat belopp i bidrag en-
ligt f�rordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan som
utbetalas till �rebro kommun f�r kostnad f�r kost,
logi och annan service i samband med boendet
som kommunen tillhandah�ller samt den totala
kostnaden f�r s�dant.

background image

3

SFS 2017:540

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;