SFS 2017:541 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

170541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:793) om <br/>f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande <br/>gymnasial spetsutbildning;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 och 2 �� f�rordningen (2008:793) om f�rs�ks-</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">verksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om f�rs�ksverksamhet med</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskap-<br/>liga, teknikvetenskapliga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen.<br/>F�rordningen g�ller f�r utbildning som p�b�rjas under tiden 1 juli 2009<br/>30 juni 2022.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbildning</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning inom</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot, ut�ver<br/>vad som f�r f�rekomma p� det nationella program och den inriktning som<br/>n�rmast motsvarar spetsutbildningen, och</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">studier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommunal huvudman f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-<br/>rande. Enskilda huvudm�n som har godk�nts enligt 2 kap. 5 � skollagen<br/>(2010:800) f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten av Skolverket. Delta-<br/>gande i f�rs�ksverksamheten f�r beviljas om huvudmannen</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som kan</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inrik-<br/>tad mot, och</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Skolverket f�r fatta beslut om deltagande i f�rs�ksverksamheten f�r h�gst</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">25 utbildningar. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rde-<br/>lade �ver landet. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r<br/>varje �r h�gst 30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2014:1001.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:727.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:541</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:541</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ing�r i f�rs�ksverksamheten ska h�gst 10 utbildningar avse matematik eller<br/>naturvetenskapliga �mnen, h�gst 10 utbildningar avse samh�llsvetenskapliga<br/>eller humanistiska �mnen och h�gst 5 utbildningar avse teknikvetenskapliga<br/>�mnen.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Skolverkets beslut enligt f�rsta stycket ska fattas efter samr�d med Univer-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sitetskanslers�mbetet.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA EKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:793) om
f�rs�ksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 1 och 2 �� f�rordningen (2008:793) om f�rs�ks-

verksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha f�ljande
lydelse.

1 �

1

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om f�rs�ksverksamhet med

riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskap-
liga, teknikvetenskapliga, samh�llsvetenskapliga eller humanistiska �mnen.
F�rordningen g�ller f�r utbildning som p�b�rjas under tiden 1 juli 2009
30 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna f�rordning avses en gymnasial utbildning

som

1. inneh�ller gymnasiekurser med s�rskild f�rdjupning och breddning inom

det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inriktad mot, ut�ver
vad som f�r f�rekomma p� det nationella program och den inriktning som
n�rmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. g�r det m�jligt f�r en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier l�sa kurser vid ett universitet eller en h�gskola.

2 �

2

En kommunal huvudman f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten

genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-
rande. Enskilda huvudm�n som har godk�nts enligt 2 kap. 5 � skollagen
(2010:800) f�r beviljas att delta i f�rs�ksverksamheten av Skolverket. Delta-
gande i f�rs�ksverksamheten f�r beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en h�gskola som kan

erbjuda kurser i det �mne eller �mnesomr�de som spetsutbildningen �r inrik-
tad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna f�rordning.

Skolverket f�r fatta beslut om deltagande i f�rs�ksverksamheten f�r h�gst

25 utbildningar. Skolverket ska str�va efter att utbildningarna �r j�mnt f�rde-
lade �ver landet. Vid varje utbildning som ing�r i f�rs�ksverksamheten f�r
varje �r h�gst 30 elever p�b�rja spetsutbildningen. Av de utbildningar som

1 Senaste lydelse 2014:1001.

2 Senaste lydelse 2012:727.

SFS 2017:541

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:541

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

ing�r i f�rs�ksverksamheten ska h�gst 10 utbildningar avse matematik eller
naturvetenskapliga �mnen, h�gst 10 utbildningar avse samh�llsvetenskapliga
eller humanistiska �mnen och h�gst 5 utbildningar avse teknikvetenskapliga
�mnen.

Skolverkets beslut enligt f�rsta stycket ska fattas efter samr�d med Univer-

sitetskanslers�mbetet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;