SFS 2017:541 Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

170541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2008:793) om försöks-

verksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha följande
lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med

riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskap-
liga, teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.
Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009�
30 juni 2022.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning

som

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom

det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver
vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som
närmast motsvarar spetsutbildningen, och

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasie-

studier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola.

2 §

2

En kommunal huvudman får beviljas att delta i försöksverksamheten

genom att Statens skolverk beslutar att en utbildning ska vara riksrekryte-
rande. Enskilda huvudmän som har godkänts enligt 2 kap. 5 § skollagen
(2010:800) får beviljas att delta i försöksverksamheten av Skolverket. Delta-
gande i försöksverksamheten får beviljas om huvudmannen

1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som kan

erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inrik-
tad mot, och

2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i

denna förordning.

Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst

25 utbildningar. Skolverket ska sträva efter att utbildningarna är jämnt förde-
lade över landet. Vid varje utbildning som ingår i försöksverksamheten får
varje år högst 30 elever påbörja spetsutbildningen. Av de utbildningar som

1 Senaste lydelse 2014:1001.

2 Senaste lydelse 2012:727.

SFS 2017:541

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:541

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

ingår i försöksverksamheten ska högst 10 utbildningar avse matematik eller
naturvetenskapliga ämnen, högst 10 utbildningar avse samhällsvetenskapliga
eller humanistiska ämnen och högst 5 utbildningar avse teknikvetenskapliga
ämnen.

Skolverkets beslut enligt första stycket ska fattas efter samråd med Univer-

sitetskanslersämbetet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)