SFS 2017:545 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

170545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:1030) med <br/>hyresn�mndsinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1980:1030) med hyres-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mndsinstruktion</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 15, 21 och 26 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 27 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Chefen f�r hyresn�mnden f�r f�rordna den som har tillr�cklig kun-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skap och erfarenhet och som �r anst�lld vid en hyresn�mnd, en allm�n dom-<br/>stol eller en allm�n f�rvaltningsdomstol att p� eget ansvar</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. svara f�r skriftv�xling och beg�ra in kompletteringar som f�ljer av f�re-</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrifter i lagar eller andra f�rfattningar,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. underteckna och expediera kallelser, f�rel�gganden, f�rordnanden och</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">andra meddelanden,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. underteckna och expediera skrivelser, underr�ttelser, kung�relser och</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter som hyresn�mnden ska utf�rda eller avge i samband med beslut,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. fullg�ra hyresn�mndens uppgifter i samband med delgivningar, <br/>5. f�rordna tolk, och<br/>6. besluta om ers�ttning enligt f�rordningen (1982:805) om ers�ttning av</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">allm�nna medel till vittnen, m.m. samt om ers�ttning till tolkar.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Chefen f�r hyresn�mnden f�r uppdra �t n�gon annan som �r anst�lld</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vid en hyresn�mnd, en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol eller<br/>R�ttshj�lpsmyndigheten att i sitt st�lle avg�ra administrativa �renden som<br/>inte �r av s�dant slag att de b�r avg�ras av chefen f�r hyresn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett hyresr�d har beviljats ledighet som ber�knas vara minst ett �r i</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�ljd, anst�lls en vikarie genom beslut av regeringen efter f�rslag av Domar-<br/>n�mnden. Detsamma g�ller om ett hyresr�d, i annat fall �n som avses i 34 a �,<br/>ska anst�llas f�r en begr�nsad tid f�r n�got annat �n vikariats�ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid tidsbegr�nsad anst�llning som hyresr�d g�ller inte 5 a � lagen</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1982:80) om anst�llningsskydd.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2005:1094.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:1082.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:1796.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:545</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:545</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Chefen f�r hyresn�mnden f�r f�rordna ett hyresr�d i en annan hyres-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">n�mnd eller en ordinarie domare i en allm�n domstol eller i en allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol att tj�nstg�ra vid hyresn�mnden, om han eller hon samtycker.<br/>Ett f�rordnande ges f�r viss tid eller f�r s�rskilt angivna uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Tidigare 27 � upph�vd genom 1996:386.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:1030) med
hyresn�mndsinstruktion;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1980:1030) med hyres-

n�mndsinstruktion

dels att 15, 21 och 26 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 27 �, av f�ljande lydelse.

15 �

1

Chefen f�r hyresn�mnden f�r f�rordna den som har tillr�cklig kun-

skap och erfarenhet och som �r anst�lld vid en hyresn�mnd, en allm�n dom-
stol eller en allm�n f�rvaltningsdomstol att p� eget ansvar

1. svara f�r skriftv�xling och beg�ra in kompletteringar som f�ljer av f�re-

skrifter i lagar eller andra f�rfattningar,

2. underteckna och expediera kallelser, f�rel�gganden, f�rordnanden och

andra meddelanden,

3. underteckna och expediera skrivelser, underr�ttelser, kung�relser och

uppgifter som hyresn�mnden ska utf�rda eller avge i samband med beslut,

4. fullg�ra hyresn�mndens uppgifter i samband med delgivningar,
5. f�rordna tolk, och
6. besluta om ers�ttning enligt f�rordningen (1982:805) om ers�ttning av

allm�nna medel till vittnen, m.m. samt om ers�ttning till tolkar.

21 �

2

Chefen f�r hyresn�mnden f�r uppdra �t n�gon annan som �r anst�lld

vid en hyresn�mnd, en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol eller
R�ttshj�lpsmyndigheten att i sitt st�lle avg�ra administrativa �renden som
inte �r av s�dant slag att de b�r avg�ras av chefen f�r hyresn�mnden.

26 �

3

Om ett hyresr�d har beviljats ledighet som ber�knas vara minst ett �r i

f�ljd, anst�lls en vikarie genom beslut av regeringen efter f�rslag av Domar-
n�mnden. Detsamma g�ller om ett hyresr�d, i annat fall �n som avses i 34 a �,
ska anst�llas f�r en begr�nsad tid f�r n�got annat �n vikariats�ndam�l.

Vid tidsbegr�nsad anst�llning som hyresr�d g�ller inte 5 a � lagen

(1982:80) om anst�llningsskydd.

1 Senaste lydelse 2005:1094.

2 Senaste lydelse 2007:1082.

3 Senaste lydelse 2010:1796.

SFS 2017:545

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:545

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

27 �

4

Chefen f�r hyresn�mnden f�r f�rordna ett hyresr�d i en annan hyres-

n�mnd eller en ordinarie domare i en allm�n domstol eller i en allm�n f�rvalt-
ningsdomstol att tj�nstg�ra vid hyresn�mnden, om han eller hon samtycker.
Ett f�rordnande ges f�r viss tid eller f�r s�rskilt angivna uppgifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Tidigare 27 � upph�vd genom 1996:386.

;