SFS 2017:545 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

170545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1980:1030) med hyres-

nämndsinstruktion

dels att 15, 21 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 27 §, av följande lydelse.

15 §

1

Chefen för hyresnämnden får förordna den som har tillräcklig kun-

skap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän dom-
stol eller en allmän förvaltningsdomstol att på eget ansvar

1. svara för skriftväxling och begära in kompletteringar som följer av före-

skrifter i lagar eller andra författningar,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och

andra meddelanden,

3. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och

uppgifter som hyresnämnden ska utfärda eller avge i samband med beslut,

4. fullgöra hyresnämndens uppgifter i samband med delgivningar,
5. förordna tolk, och
6. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m. samt om ersättning till tolkar.

21 §

2

Chefen för hyresnämnden får uppdra åt någon annan som är anställd

vid en hyresnämnd, en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller
Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden som
inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen för hyresnämnden.

26 §

3

Om ett hyresråd har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i

följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Domar-
nämnden. Detsamma gäller om ett hyresråd, i annat fall än som avses i 34 a §,
ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som hyresråd gäller inte 5 a § lagen

(1982:80) om anställningsskydd.

1 Senaste lydelse 2005:1094.

2 Senaste lydelse 2007:1082.

3 Senaste lydelse 2010:1796.

SFS 2017:545

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:545

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

27 §

4

Chefen för hyresnämnden får förordna ett hyresråd i en annan hyres-

nämnd eller en ordinarie domare i en allmän domstol eller i en allmän förvalt-
ningsdomstol att tjänstgöra vid hyresnämnden, om han eller hon samtycker.
Ett förordnande ges för viss tid eller för särskilt angivna uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Tidigare 27 § upphävd genom 1996:386.