SFS 2017:546 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

170546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:377) med
instruktion för Högsta domstolen;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 9, 21 och 28 §§ förordningen (1996:377) med

instruktion för Högsta domstolen ska ha följande lydelse.

9 §

1

En beredningschefs och en justitiesekreterares behörighet vid bered-

ningen av mål ska framgå av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det
också framgå vilka uppgifter som får delegeras till någon annan som har till-
räcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän domstol, en
allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd.

21 §

Andra ärenden än de som avses i 18�20 §§ avgörs av kanslichefen.

Högsta domstolen får genom bestämmelser i arbetsordningen eller genom

särskilda beslut lämna över till någon annan anställd än kanslichefen att av-
göra ärenden som inte är av sådan art att de bör avgöras av kanslichefen.
Under samma förutsättningar får sådana ärenden lämnas över till någon som
är anställd vid en annan allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en
hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten.

28 § Ersättare för ett justitieråd enligt 3 kap. 4 § fjärde stycket rättegångs-
balken förordnas av Högsta domstolen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1800.

SFS 2017:546

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017