SFS 2017:547 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

170547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:378) med
instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 8 och 20 §§ förordningen (1996:378) med

instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

1 ska ha följande lydelse.

8 §

2

En beredningschefs och en justitiesekreterares behörighet vid bered-

ningen av mål ska framgå av arbetsordningen. Av arbetsordningen ska det
också framgå vilka uppgifter som får delegeras till någon annan som har till-
räcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvalt-
ningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd.

20 §

3

Andra ärenden än de som avses i 17�19 §§ avgörs av kanslichefen.

Högsta förvaltningsdomstolen får genom bestämmelser i arbetsordningen

eller genom särskilda beslut lämna över till någon annan anställd än kansli-
chefen att avgöra ärenden som inte är av sådan art att de bör avgöras av
kanslichefen. Under samma förutsättningar får sådana ärenden lämnas över
till någon som är anställd vid en annan allmän förvaltningsdomstol, en allmän
domstol, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1801.

2 Senaste lydelse 2010:1801.

3 Senaste lydelse 2010:1801.

SFS 2017:547

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017