SFS 2017:548 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

170548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:379) med <br/>hovr�ttsinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:379) med hovr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instruktion</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 17, 18 och 33 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 37 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Hovr�tten f�r f�rordna den som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och som �r anst�lld vid en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol<br/>eller en hyresn�mnd att p� eget ansvar bereda m�l eller �renden p� de s�tt som<br/>anges i 16 � f�rsta stycket. Ett f�rordnande f�r en domstolssekreterare f�r<br/>dock inte avse</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rordnande eller byte av r�ttshj�lpsbitr�de, m�ls�gandebitr�de, offent-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt bitr�de eller offentlig f�rsvarare,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. beviljande av r�ttshj�lp, eller<br/>3. f�rordnande om personutredning i brottm�l.<br/>F�rordnanden enligt f�rsta stycket f�r inte avse m�l eller �renden som kr�-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ver s�rskild kunskap eller erfarenhet. Om en fr�ga som kr�ver s�rskild kun-<br/>skap eller erfarenhet uppkommer ska den som �r ansvarig f�r beredningen<br/>genast anm�la fr�gan f�r den ansvariga domaren. Detsamma g�ller en fr�ga<br/>som b�r h�nskjutas till avdelningen. Hovr�tten meddelar ytterligare anvis-<br/>ningar om n�r en s�dan anm�lan ska g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Hovr�tten f�r f�rordna den som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och som �r anst�lld vid en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol<br/>eller en hyresn�mnd att p� eget ansvar</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. f�ra dagb�cker,<br/>2. i den utstr�ckning som hovr�tten best�mmer sk�ta s�dan skriftv�xling</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som f�ljer av f�reskrifter i lagar eller andra f�rfattningar,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. underteckna och expediera<br/>a) kallelser, f�rel�gganden och andra meddelanden, dock inte underteckna</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�rordnanden av r�ttshj�lpsbitr�de, m�ls�gandebitr�de, offentligt bitr�de</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och offentlig f�rsvarare,</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 F�rordningen omtryckt 2001:984.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2003:325.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2005:1016.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:548</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:548</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">c) beslut om personutredning och l�karintyg enligt lagen (1991:2041) om</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�rskild personutredning i brottm�l, m.m., samt beg�ran om yttrande fr�n Kri-<br/>minalv�rden enligt 5 kap. 9 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet av<br/>friv�rdsp�f�ljder,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">4. fullg�ra hovr�ttens uppgifter i samband med delgivningar,<br/>5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,<br/>6. f�ra de anteckningar om r�ttshj�lpskostnader som har f�reskrivits,<br/>7. utf�rda lagakraft- och diariebevis,<br/>8. fullg�ra uppgifter enligt f�rordningen (2003:234) om tiden f�r tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">h�llande av domar och beslut, m.m. och avgiftsf�rordningen (1992:191),</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. besluta om ers�ttning enligt f�rordningen (1982:805) om ers�ttning av</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">allm�nna medel till vittnen, m.m. och om ers�ttning till tolkar,</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. f�rvalta f�rskottskassan samt betala ut f�rskott och ers�ttningar av all-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">m�nna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. ta emot �verklaganden av hovr�ttens domar eller beslut och pr�va om</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�verklagandet har kommit in i r�tt tid och, om s� �r fallet, vidta de �tg�rder<br/>som beh�vs,</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. fullg�ra uppgifter enligt f�rordningen (1996:271) om m�l och �renden i</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">allm�n domstol n�r det g�ller underr�ttelser och anteckningar om fels�nda<br/>skrivelser, och</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. f�rordna tolk.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Hovr�ttspresidenten f�r uppdra �t en avdelning eller n�gon som �r</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">anst�lld vid en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol, en hyres-<br/>n�mnd eller R�ttshj�lpsmyndigheten att i sitt st�lle avg�ra administrativa<br/>�renden. En avdelnings sammans�ttning n�r ett administrativt �rende avg�rs<br/>best�ms av hovr�ttspresidenten.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>37 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Hovr�ttspresidenten f�r f�rordna en ordinarie domare i en annan all-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">m�n domstol eller i en allm�n f�rvaltningsdomstol eller ett hyresr�d att tj�nst-<br/>g�ra i hovr�tten, om han eller hon samtycker. Ett f�rordnande ges f�r viss tid<br/>eller f�r s�rskilt angivna uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2004:1211.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:379) med
hovr�ttsinstruktion;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:379) med hovr�tts-

instruktion

1

dels att 17, 18 och 33 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 37 a �, av f�ljande lydelse.

17 �

2

Hovr�tten f�r f�rordna den som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet

och som �r anst�lld vid en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol
eller en hyresn�mnd att p� eget ansvar bereda m�l eller �renden p� de s�tt som
anges i 16 � f�rsta stycket. Ett f�rordnande f�r en domstolssekreterare f�r
dock inte avse

1. f�rordnande eller byte av r�ttshj�lpsbitr�de, m�ls�gandebitr�de, offent-

ligt bitr�de eller offentlig f�rsvarare,

2. beviljande av r�ttshj�lp, eller
3. f�rordnande om personutredning i brottm�l.
F�rordnanden enligt f�rsta stycket f�r inte avse m�l eller �renden som kr�-

ver s�rskild kunskap eller erfarenhet. Om en fr�ga som kr�ver s�rskild kun-
skap eller erfarenhet uppkommer ska den som �r ansvarig f�r beredningen
genast anm�la fr�gan f�r den ansvariga domaren. Detsamma g�ller en fr�ga
som b�r h�nskjutas till avdelningen. Hovr�tten meddelar ytterligare anvis-
ningar om n�r en s�dan anm�lan ska g�ras.

18 �

3

Hovr�tten f�r f�rordna den som har tillr�cklig kunskap och erfarenhet

och som �r anst�lld vid en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol
eller en hyresn�mnd att p� eget ansvar

1. f�ra dagb�cker,
2. i den utstr�ckning som hovr�tten best�mmer sk�ta s�dan skriftv�xling

som f�ljer av f�reskrifter i lagar eller andra f�rfattningar,

3. underteckna och expediera
a) kallelser, f�rel�gganden och andra meddelanden, dock inte underteckna

kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,

b) f�rordnanden av r�ttshj�lpsbitr�de, m�ls�gandebitr�de, offentligt bitr�de

och offentlig f�rsvarare,

1 F�rordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2003:325.

3 Senaste lydelse 2005:1016.

SFS 2017:548

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:548

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

c) beslut om personutredning och l�karintyg enligt lagen (1991:2041) om

s�rskild personutredning i brottm�l, m.m., samt beg�ran om yttrande fr�n Kri-
minalv�rden enligt 5 kap. 9 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet av
friv�rdsp�f�ljder,

4. fullg�ra hovr�ttens uppgifter i samband med delgivningar,
5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
6. f�ra de anteckningar om r�ttshj�lpskostnader som har f�reskrivits,
7. utf�rda lagakraft- och diariebevis,
8. fullg�ra uppgifter enligt f�rordningen (2003:234) om tiden f�r tillhanda-

h�llande av domar och beslut, m.m. och avgiftsf�rordningen (1992:191),

9. besluta om ers�ttning enligt f�rordningen (1982:805) om ers�ttning av

allm�nna medel till vittnen, m.m. och om ers�ttning till tolkar,

10. f�rvalta f�rskottskassan samt betala ut f�rskott och ers�ttningar av all-

m�nna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

11. ta emot �verklaganden av hovr�ttens domar eller beslut och pr�va om

�verklagandet har kommit in i r�tt tid och, om s� �r fallet, vidta de �tg�rder
som beh�vs,

12. fullg�ra uppgifter enligt f�rordningen (1996:271) om m�l och �renden i

allm�n domstol n�r det g�ller underr�ttelser och anteckningar om fels�nda
skrivelser, och

13. f�rordna tolk.

33 �

4

Hovr�ttspresidenten f�r uppdra �t en avdelning eller n�gon som �r

anst�lld vid en allm�n domstol, en allm�n f�rvaltningsdomstol, en hyres-
n�mnd eller R�ttshj�lpsmyndigheten att i sitt st�lle avg�ra administrativa
�renden. En avdelnings sammans�ttning n�r ett administrativt �rende avg�rs
best�ms av hovr�ttspresidenten.

37 a �

Hovr�ttspresidenten f�r f�rordna en ordinarie domare i en annan all-

m�n domstol eller i en allm�n f�rvaltningsdomstol eller ett hyresr�d att tj�nst-
g�ra i hovr�tten, om han eller hon samtycker. Ett f�rordnande ges f�r viss tid
eller f�r s�rskilt angivna uppgifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1211.

;