SFS 2017:548 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

170548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrätts-

instruktion

1

dels att 17, 18 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

17 §

2

Hovrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet

och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol
eller en hyresnämnd att på eget ansvar bereda mål eller ärenden på de sätt som
anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en domstolssekreterare får
dock inte avse

1. förordnande eller byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offent-

ligt biträde eller offentlig försvarare,

2. beviljande av rättshjälp, eller
3. förordnande om personutredning i brottmål.
Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som krä-

ver särskild kunskap eller erfarenhet. Om en fråga som kräver särskild kun-
skap eller erfarenhet uppkommer ska den som är ansvarig för beredningen
genast anmäla frågan för den ansvariga domaren. Detsamma gäller en fråga
som bör hänskjutas till avdelningen. Hovrätten meddelar ytterligare anvis-
ningar om när en sådan anmälan ska göras.

18 §

3

Hovrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfarenhet

och som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol
eller en hyresnämnd att på eget ansvar

1. föra dagböcker,
2. i den utsträckning som hovrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling

som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

3. underteckna och expediera
a) kallelser, förelägganden och andra meddelanden, dock inte underteckna

kallelser enligt lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.,

b) förordnanden av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, offentligt biträde

och offentlig försvarare,

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2003:325.

3 Senaste lydelse 2005:1016.

SFS 2017:548

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:548

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

c) beslut om personutredning och läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om

särskild personutredning i brottmål, m.m., samt begäran om yttrande från Kri-
minalvården enligt 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av
frivårdspåföljder,

4. fullgöra hovrättens uppgifter i samband med delgivningar,
5. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
6. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,
7. utfärda lagakraft- och diariebevis,
8. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhanda-

hållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

9. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m. och om ersättning till tolkar,

10. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av all-

männa medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

11. ta emot överklaganden av hovrättens domar eller beslut och pröva om

överklagandet har kommit in i rätt tid och, om så är fallet, vidta de åtgärder
som behövs,

12. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1996:271) om mål och ärenden i

allmän domstol när det gäller underrättelser och anteckningar om felsända
skrivelser, och

13. förordna tolk.

33 §

4

Hovrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är

anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol, en hyres-
nämnd eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa
ärenden. En avdelnings sammansättning när ett administrativt ärende avgörs
bestäms av hovrättspresidenten.

37 a §

Hovrättspresidenten får förordna en ordinarie domare i en annan all-

män domstol eller i en allmän förvaltningsdomstol eller ett hyresråd att tjänst-
göra i hovrätten, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss tid
eller för särskilt angivna uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1211.