SFS 2017:549 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

170549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammar-

rättsinstruktion

1

dels att 17, 18 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 37 a §, med följande lydelse.

17 §

2

Kammarrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfa-

renhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän dom-
stol eller en hyresnämnd att på eget ansvar bereda mål eller ärenden på de sätt
som anges i 16 § första stycket. Ett förordnande för en domstolssekreterare får
dock inte avse frågor om offentligt biträde eller rättshjälp.

Förordnanden enligt första stycket får inte avse mål eller ärenden som krä-

ver särskild kunskap eller erfarenhet. Om en fråga som kräver särskild kun-
skap eller erfarenhet uppkommer ska den som är ansvarig för beredningen
genast anmäla frågan för den ansvariga domaren. Detsamma gäller en fråga
som bör hänskjutas till avdelningen. Kammarrätten meddelar ytterligare
anvisningar om när en sådan anmälan ska göras.

18 §

3

Kammarrätten får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfa-

renhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän dom-
stol eller en hyresnämnd att på eget ansvar

1. föra dagböcker,
2. begära in handlingar från en underinstans,
3. i den utsträckning som kammarrätten bestämmer sköta sådan skriftväx-

ling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

4. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra medde-

landen,

5. fullgöra kammarrättens uppgifter i samband med delgivningar,
6. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
7. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,
8. utfärda lagakraft- och diariebevis,
9. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhanda-

hållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

2 Senaste lydelse 2006:90.

3 Senaste lydelse 2003:242.

SFS 2017:549

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:549

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

10. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m., och om ersättning till tolkar,

11. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av all-

männa medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,

12. ta emot överklaganden av kammarrättens domar eller beslut och pröva

om överklagandet har kommit in i rätt tid samt, om så är fallet, vidta de åtgär-
der som behövs, och

13. förordna tolk.

33 §

4

Kammarrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som

är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol, en hyres-
nämnd eller Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa
ärenden. En avdelnings sammansättning när ett administrativt ärende avgörs
bestäms av kammarrättspresidenten.

37 a §

Kammarrättspresidenten får förordna en ordinarie domare i en annan

allmän förvaltningsdomstol eller i en allmän domstol eller ett hyresråd att
tjänstgöra i kammarrätten, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges
för viss tid eller för särskilt angivna uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1212.