SFS 2017:551 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

170551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 19, 32 och 43 a §§ förordningen (1996:382) med

förvaltningsrättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

19 §

2

Lagmannen får förordna den som har tillräcklig kunskap och erfaren-

het och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol
eller en hyresnämnd att på eget ansvar

1. i den utsträckning lagmannen bestämmer sköta sådan skriftväxling som

följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,

2. underteckna och expediera kallelser, förelägganden, förordnanden och

andra meddelanden,

3. fullgöra förvaltningsrättens eller domarens uppgifter i samband med del-

givningar,

4. underteckna och expediera skrivelser, underrättelser, kungörelser och

uppgifter som förvaltningsrätten eller domaren ska utfärda eller avge i sam-
band med domar eller beslut,

5. ta emot överklaganden av förvaltningsrättens domar eller beslut och

pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid och, om så är fallet, vidta de
åtgärder som behövs,

6. förordna tolk,
7. besluta i fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till någon

som har medverkat i målet eller ärendet, och

8. i den utsträckning lagmannen bestämmer utföra andra arbetsuppgifter

som inte enligt lag eller annan författning måste utföras av någon som är lag-
faren.

Ett förordnande enligt första stycket 4 för någon som inte är lagfaren får

inte innefatta arbetsuppgifter som enligt särskilda bestämmelser ska utföras
av någon som är lagfaren.

32 §

3

Lagmannen får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid

en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol, en hyresnämnd eller
Rättshjälpsmyndigheten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden.

Lagmannen får dock endast uppdra åt en chefsrådman att avgöra sådana

ärenden som avses i 19�21 och 23 §§.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

2 Senaste lydelse 2009:885.

3 Senaste lydelse 2009:885.

SFS 2017:551

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:551

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

43 a §

4

Lagmannen får förordna en ordinarie domare i en annan allmän för-

valtningsdomstol eller i en allmän domstol eller ett hyresråd att tjänstgöra vid
förvaltningsrätten, om han eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss
tid eller för särskilt angivna uppgifter.

Lagmannen får förordna en icke ordinarie domare som tjänstgör i en annan

förvaltningsrätt eller i en tingsrätt att tjänstgöra vid förvaltningsrätten, om han
eller hon samtycker. Ett förordnande ges för viss tid eller för enstaka mål eller
ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:885.