SFS 2017:551 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

170551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:382) med <br/>f�rvaltningsr�ttsinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 19, 32 och 43 a �� f�rordningen (1996:382) med</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsr�ttsinstruktion</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagmannen f�r f�rordna den som har tillr�cklig kunskap och erfaren-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">het och som �r anst�lld vid en allm�n f�rvaltningsdomstol, en allm�n domstol<br/>eller en hyresn�mnd att p� eget ansvar</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i den utstr�ckning lagmannen best�mmer sk�ta s�dan skriftv�xling som</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljer av f�reskrifter i lagar eller andra f�rfattningar,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. underteckna och expediera kallelser, f�rel�gganden, f�rordnanden och</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">andra meddelanden,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. fullg�ra f�rvaltningsr�ttens eller domarens uppgifter i samband med del-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">givningar,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. underteckna och expediera skrivelser, underr�ttelser, kung�relser och</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">uppgifter som f�rvaltningsr�tten eller domaren ska utf�rda eller avge i sam-<br/>band med domar eller beslut,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. ta emot �verklaganden av f�rvaltningsr�ttens domar eller beslut och</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">pr�va om �verklagandet har kommit in i r�tt tid och, om s� �r fallet, vidta de<br/>�tg�rder som beh�vs,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">6. f�rordna tolk,<br/>7. besluta i fr�ga om ers�ttning eller f�rskott av allm�nna medel till n�gon</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som har medverkat i m�let eller �rendet, och</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. i den utstr�ckning lagmannen best�mmer utf�ra andra arbetsuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">som inte enligt lag eller annan f�rfattning m�ste utf�ras av n�gon som �r lag-<br/>faren.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�rordnande enligt f�rsta stycket 4 f�r n�gon som inte �r lagfaren f�r</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">inte innefatta arbetsuppgifter som enligt s�rskilda best�mmelser ska utf�ras<br/>av n�gon som �r lagfaren.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:788px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagmannen f�r uppdra �t en avdelning eller n�gon som �r anst�lld vid</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">en allm�n f�rvaltningsdomstol, en allm�n domstol, en hyresn�mnd eller<br/>R�ttshj�lpsmyndigheten att i sitt st�lle avg�ra administrativa �renden.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagmannen f�r dock endast uppdra �t en chefsr�dman att avg�ra s�dana</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden som avses i 1921 och 23 ��.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2009:885.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:885.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:885.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:551</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:551</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>43 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagmannen f�r f�rordna en ordinarie domare i en annan allm�n f�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">valtningsdomstol eller i en allm�n domstol eller ett hyresr�d att tj�nstg�ra vid<br/>f�rvaltningsr�tten, om han eller hon samtycker. Ett f�rordnande ges f�r viss<br/>tid eller f�r s�rskilt angivna uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagmannen f�r f�rordna en icke ordinarie domare som tj�nstg�r i en annan</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rvaltningsr�tt eller i en tingsr�tt att tj�nstg�ra vid f�rvaltningsr�tten, om han<br/>eller hon samtycker. Ett f�rordnande ges f�r viss tid eller f�r enstaka m�l eller<br/>�renden. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Jenny Kvarnholt<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2009:885.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:382) med
f�rvaltningsr�ttsinstruktion;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 19, 32 och 43 a �� f�rordningen (1996:382) med

f�rvaltningsr�ttsinstruktion

1 ska ha f�ljande lydelse.

19 �

2

Lagmannen f�r f�rordna den som har tillr�cklig kunskap och erfaren-

het och som �r anst�lld vid en allm�n f�rvaltningsdomstol, en allm�n domstol
eller en hyresn�mnd att p� eget ansvar

1. i den utstr�ckning lagmannen best�mmer sk�ta s�dan skriftv�xling som

f�ljer av f�reskrifter i lagar eller andra f�rfattningar,

2. underteckna och expediera kallelser, f�rel�gganden, f�rordnanden och

andra meddelanden,

3. fullg�ra f�rvaltningsr�ttens eller domarens uppgifter i samband med del-

givningar,

4. underteckna och expediera skrivelser, underr�ttelser, kung�relser och

uppgifter som f�rvaltningsr�tten eller domaren ska utf�rda eller avge i sam-
band med domar eller beslut,

5. ta emot �verklaganden av f�rvaltningsr�ttens domar eller beslut och

pr�va om �verklagandet har kommit in i r�tt tid och, om s� �r fallet, vidta de
�tg�rder som beh�vs,

6. f�rordna tolk,
7. besluta i fr�ga om ers�ttning eller f�rskott av allm�nna medel till n�gon

som har medverkat i m�let eller �rendet, och

8. i den utstr�ckning lagmannen best�mmer utf�ra andra arbetsuppgifter

som inte enligt lag eller annan f�rfattning m�ste utf�ras av n�gon som �r lag-
faren.

Ett f�rordnande enligt f�rsta stycket 4 f�r n�gon som inte �r lagfaren f�r

inte innefatta arbetsuppgifter som enligt s�rskilda best�mmelser ska utf�ras
av n�gon som �r lagfaren.

32 �

3

Lagmannen f�r uppdra �t en avdelning eller n�gon som �r anst�lld vid

en allm�n f�rvaltningsdomstol, en allm�n domstol, en hyresn�mnd eller
R�ttshj�lpsmyndigheten att i sitt st�lle avg�ra administrativa �renden.

Lagmannen f�r dock endast uppdra �t en chefsr�dman att avg�ra s�dana

�renden som avses i 1921 och 23 ��.

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2009:885.

2 Senaste lydelse 2009:885.

3 Senaste lydelse 2009:885.

SFS 2017:551

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:551

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

43 a �

4

Lagmannen f�r f�rordna en ordinarie domare i en annan allm�n f�r-

valtningsdomstol eller i en allm�n domstol eller ett hyresr�d att tj�nstg�ra vid
f�rvaltningsr�tten, om han eller hon samtycker. Ett f�rordnande ges f�r viss
tid eller f�r s�rskilt angivna uppgifter.

Lagmannen f�r f�rordna en icke ordinarie domare som tj�nstg�r i en annan

f�rvaltningsr�tt eller i en tingsr�tt att tj�nstg�ra vid f�rvaltningsr�tten, om han
eller hon samtycker. Ett f�rordnande ges f�r viss tid eller f�r enstaka m�l eller
�renden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:885.

;