SFS 2017:552 Förordning om ändring i förordningen (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

170552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1078) med
instruktion för Rättshjälpsmyndigheten;

utfärdad den 1 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1078) med instruktion

för Rättshjälpsmyndigheten ska ha följande lydelse.

4 § Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 §
myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en
allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att av-
göra administrativa ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:552

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017