SFS 2017:554 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 74 kap. 19 och 20 §§, 102 kap. 7 §,

103 kap. 3 och 4 §§ och 112 kap. 4 § socialförsäkringsbalken ska ha följande
lydelse.

74 kap.

19 §

Äldreförsörjningsstöd ska omprövas när något förhållande som påver-

kar stödets storlek har ändrats.

Äldreförsörjningsstöd får räknas om utan föregående underrättelse om den

del av årsinkomsten ändras som utgörs av

– en förmån som betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndighe-

ten,

– pension enligt utländsk lagstiftning,
– avtalspension eller motsvarande ersättning som följer av kollektivavtal,

eller

– överskott i inkomstslaget kapital som avses i 102 kap. 7 § 3.
Det som föreskrivs i andra stycket gäller också när ändring sker av
– sådant belopp som avses i 102 kap. 17–19 §§,
– preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap., eller
– taxeringsvärde för annan fastighet än sådan som avses i 5 § lagen

(2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

Vid omräkning av äldreförsörjningsstödet med stöd av andra och tredje

styckena får en ny beräkning av stödet göras utifrån enbart den ändring som
ligger till grund för omräkningen.

20 §

Ändring av äldreförsörjningsstöd ska gälla från och med månaden när-

mast efter den månad när anledningen till ändring uppkom. Gäller det ökning
ska även 7 § andra stycket beaktas.

En ändring av äldreförsörjningsstödet ska dock gälla från och med den

månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder änd-
ringen, om förhållandena avser hela den månaden.

Om Pensionsmyndigheten har hämtat in uppgifter som avses i 102 kap.

7 § 3 direkt från Skatteverket för omräkning av äldreförsörjningsstödet utan
föregående underrättelse med stöd av 19 §, ska en ändring av äldreförsörj-
ningsstödet, i stället för vad som följer av första och andra styckena, gälla från

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

SFS 2017:554

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

2

SFS 2017:554

och med månaden efter den månad då Pensionsmyndigheten har fått uppgif-
terna från Skatteverket.

102 kap.

7 §

2

Den bidragsgrundande inkomsten är summan av

1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat en-

ligt 8 §,

3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 9 § utifrån de uppgifter

som har legat till grund för Skatteverkets beslut om slutlig skatt, för senast
möjliga beskattningsår, som har fattats närmast före den första månad som
prövningen av bostadstillägget avser,

4. del av förmögenhet enligt 10–13 §§, och
5. vissa andra inkomster enligt 15 §.

103 kap.

3 §

Bostadstillägget får räknas om utan föregående underrättelse om den del

av årsinkomsten ändras som utgörs av

– en förmån som betalas ut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndighe-

ten,

– pension enligt utländsk lagstiftning,
– avtalspension eller motsvarande ersättning som följer av kollektivavtal,

eller

– överskott i inkomstslaget kapital som avses i 102 kap. 7 § 3.
Det som anges i första stycket gäller också när ändring sker av
– sådant belopp som avses i 102 kap. 17–19 §§,
– preliminärt bostadsbidrag enligt 98 kap., eller
– taxeringsvärde för annan fastighet än sådan som avses i 5 § lagen

(2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

Vid omräkning av bostadstillägget med stöd av första och andra styckena

får en ny beräkning av bostadstillägget göras utifrån enbart den ändring som
ligger till grund för omräkningen.

4 §

En ändring av bostadstillägget ska gälla från och med månaden efter den

månad då anledningen till ändring har uppkommit. En ändring av bostads-
tillägget ska dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden
har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den
månaden. Gäller det höjning av tillägget ska även 101 kap. 10 § beaktas.

Om Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan har hämtat in uppgifter

som avses i 10 kap. 7 § 3 direkt från Skatteverket för omräkning av bostads-
tillägget utan föregående underrättelse med stöd av 3 §, ska en ändring av bo-
stadstillägget, i stället för vad som följer av första stycket, gälla från och med
månaden efter den månad då Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan
har fått uppgifterna från Skatteverket.

2 Senaste lydelse 2012:599.

background image

3

SFS 2017:554

112 kap.

4 §

Interimistiska beslut om ersättning enligt 2 och 3 §§ får inte fattas i

ärenden om adoptionsbidrag, bilstöd eller särskilt pensionstillägg.

Interimistiska beslut enligt 2 § får inte fattas i ärenden om allmän ålders-

pension, efterlevandepension eller efterlevandestöd.

Interimistiska beslut enligt 3 § får inte fattas i ärenden om assistansersätt-

ning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 112 kap. 4 § och i

övrigt den 1 november 2017.

2. I fråga om ärenden som avser ansökan om äldreförsörjningsstöd eller bo-

stadstillägg gäller 74 kap. 19 och 20 §§, 102 kap. 7 § samt 103 kap. 3 och
4 §§ i den äldre lydelsen fortfarande för förmåner som avser tid till och med
den månad då beslut om slutlig skatt för beskattningsåret 2017 har fattats av
Skatteverket. I fråga om ärenden som avser omprövning av äldreförsörjnings-
stöd och bostadstillägg tillämpas 74 kap. 19 och 20 §§, 102 kap. 7 § samt
103 kap. 3 och 4 §§ i den nya lydelsen första gången i fråga om förmåner som
avser tid för vilken överskottet i inkomstslaget kapital ska beräknas utifrån
beslut om slutlig skatt för beskattningsåret 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017