SFS 2017:555 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

170555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig er-

sättning vid ideell skada m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som ådrar sig skada som Försäkringskassan har godkänt enligt be-

stämmelserna om statligt personskadeskydd i 43 kap. socialförsäkringsbalken
eller den som ådrar sig skada som Pensionsmyndigheten har godkänt enligt
bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 87 och 88 kap. socialförsäk-
ringsbalken har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanför

förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då
färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges er-
sättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som genomgår
militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som har skadats
under tjänstgöringen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

2 Senaste lydelse 2010:1221.

SFS 2017:555

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017