SFS 2017:556 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

170556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (2003:1210) om finan-

siell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

20 §

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyl-

digheter enligt arkivlagen (1990:782) ligger på arkivmyndigheten i en kom-
mun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten ska samråda med Riks-
arkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda kommu-
nerna komma överens om vilken av dem som ska svara för tillsynen.

Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd med

Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård. Vad som före-
skrivs i 12 och 15 §§ arkivlagen om regeringen, den myndighet regeringen
bestämmer och landstingsfullmäktige ska i stället avse kommunfullmäktige.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

SFS 2017:556

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017